(1) Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 488

  Rīgā 2016. gada 26. jūlijā (prot. Nr. 37 8. §)
  Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas
  Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
  9. panta septīto daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam (turpmāk – patvēruma meklētājs) nodrošina izglītības ieguves iespējas valsts valodā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē (turpmāk – izglītības iestāde).

  2. Patvēruma meklētājam nodrošina sagatavošanu pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma, iespēju iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību (turpmāk – vispārējā izglītība) saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātajām prasībām izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā minētam nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam (turpmāk – civiliedzīvotājs) vispārējās izglītības ieguvi nodrošina saskaņā ar minēto normatīvo aktu un šiem noteikumiem. Civiliedzīvotājam profesionālās vidējās izglītības, tai skaitā iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības, ieguvi pēc pamatizglītības ieguves (turpmāk – profesionālā vidējā izglītība) un iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguves turpināšanu nodrošina saskaņā ar šiem noteikumiem.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 410 redakcijā)

  3. Patvēruma meklētājam vispārējās izglītības ieguves uzsākšanu nodrošina triju mēnešu laikā no dienas, kad Valsts robežsardzei iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

  4. 10 darbdienu laikā pēc tam, kad iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, Valsts robežsardze pa pastu vai elektroniski informē Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – ministrija) par patvēruma meklētāja izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas adresi.

  5. Ja mainās patvēruma meklētāja izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas adrese, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pa pastu vai elektroniski par to informē ministriju.

  6. Vispārējo izglītību patvēruma meklētājam nodrošina atbilstoši viņa izmitināšanas vietai – patvēruma meklētāja izmitināšanas centra, dzīvesvietas, bāriņtiesas iecelta aizbildņa dzīvesvietas, bērnu aprūpes iestādes vai Valsts robežsardzes teritoriālās struktūrvienības tuvumā esošās akreditētās izglītības iestādēs, kas īsteno licencētas izglītības programmas valsts valodā attiecīgā vispārējās izglītības pakāpē, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs.

  7. Izglītības iestādi, kas nodrošina vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājam, nosaka ministrija, saskaņojot to ar izglītības iestādes dibinātāju. Saskaņojums ar dibinātāju nav nepieciešams, ja vispārējās izglītības ieguvi nodrošina valsts izglītības iestāde.

  8. Ministrija organizē izglītības programmām atbilstošu mācību līdzekļu izstrādi un izdošanu latviešu valodas apguvei, lai nodrošinātu vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājam.

  9. Patvēruma meklētāja vispārējās izglītības programmas apguvei finansējumu no ministrijas pamatbudžetā kārtējam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem piešķir: 

  9.1. pedagogu darba samaksai (tai skaitā normatīvajos aktos noteiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām), kas saistīts ar individuālā izglītības programmas apguves plāna izpildi, – 257 euro mēnesī mācību gada un papildu mācību pasākumu īstenošanas laikā, kā arī pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas laikā;

  9.2. Izglītības likuma 1. panta 12.5 punktā minēto mācību līdzekļu nodrošināšanai – 50 euro mācību gadā. 

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 293)

  10. Lai pieteiktu patvēruma meklētāju vispārējās izglītības ieguvei, vecāki, bāriņtiesas pilnvarots pārstāvis vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Valsts robežsardzē, ja patvēruma meklētājs izmitināts Valsts robežsardzes teritoriālajā struktūrvienībā, attiecīgu iesniegumu, patvēruma meklētāja personas dokumenta kopiju un patvēruma meklētāja izglītību apliecinošus dokumentus (ja tādi ir). Pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Valsts robežsardze pa pastu vai elektroniski par to informē ministriju.

  11. Ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma saņemšanas rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par izglītības iestādi.

  12. Patvēruma meklētāja vecāki vai bāriņtiesas pilnvarots pārstāvis, vai bērnu aprūpes iestādes vadītājs mēneša laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz ministrijas norādītās izglītības iestādes vadītājam iesniegumu par patvēruma meklētāja uzņemšanu izglītības iestādē.

  13. Izglītības iestādes vadītājs izvērtē šo noteikumu 12. punktā minēto iesniegumu, patvēruma meklētāja apgūtās izglītības atbilstību Latvijas vispārējās izglītības programmu prasībām, ja nepieciešams, pieaicinot patvēruma meklētāju, mācību priekšmetu skolotājus, patvēruma meklētāja vecākus vai bāriņtiesas pilnvarotu pārstāvi, vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju, un pieņem lēmumu par patvēruma meklētāja uzņemšanu izglītības iestādē.

  14. Lai nodrošinātu vispārējo izglītību patvēruma meklētājam, izglītības iestāde ar ministriju slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu. Līgumam pievieno izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu izdevumu tāmi par izdevumu pozīcijām pedagogu atalgojuma nodrošināšanai un mācību līdzekļiem.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  15. Izglītības iestāde līdz izglītības ieguves procesa uzsākšanai izstrādā individuālo izglītības programmas apguves plānu laikposmam, kas noteikts šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā par finansējuma piešķiršanu.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  16. Iespēju pabeigt uzsākto vispārējās izglītības ieguvi patvēruma meklētājam nodrošina arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.

  17. Ministrija ir tiesīga pieprasīt izglītības iestādes vadītājam informāciju par patvēruma meklētāja izglītības iespēju nodrošināšanu un kontrolēt valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši iesniegtajiem pārskatiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai.

  18. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pa pastu vai elektroniski par to informē ministriju. Ministrija septiņu darbdienu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas rakstiski informē izglītības iestādi par šo noteikumu 14. punktā minētā līguma darbības izbeigšanu.

  19. Izglītības iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā līguma darbības izbeigšanas iesniedz ministrijā izglītības iestādes direktora apstiprinātu pieņemšanas un nodošanas aktu un pārskatu par individuālā izglītības programmas apguves plāna izpildi.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  20. Civiliedzīvotāju izglītības ieguve notiek šo noteikumu 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 29.1, 30., 31., 32., 33., 34.1, 34.2 , 36.1 un 36.2 punktā noteiktajā kārtībā.

  (MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 99 redakcijā)

  21. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija reizi darbdienā apkopo un sniedz informāciju attiecīgās pašvaldības atbildīgajai amatpersonai par civiliedzīvotājiem, kuriem nepieciešams nodrošināt izglītības ieguvi. Izglītības ieguvi civiliedzīvotājiem nodrošina akreditētajās izglītības iestādēs, kas īsteno licencētas izglītības programmas attiecīgajā izglītības pakāpē, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  22. Attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 21. punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē pašvaldības izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu pieejamību un atbilstību un nosaka pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes, kas nodrošina pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības ieguves iespējas civiliedzīvotājiem. Ja obligātās izglītības vecumā esošs civiliedzīvotājs iegūst obligāto izglītību citā valstī, pašvaldība reģistrē civiliedzīvotāja likumiskā pārstāvja atteikumu civiliedzīvotājam iegūt izglītību Latvijā un saņem apliecinājumu par izglītības ieguvi citā valstī, norādot izglītības iestādes nosaukumu un klasi (grupu). Ja pašvaldība nevar nodrošināt civiliedzīvotāja pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, civiliedzīvotājs var iegūt attiecīgo izglītību arī pašvaldības noteiktās privātās izglītības iestādēs, ja minētās izglītības iestādes tam ir piekritušas. Šādā gadījumā privātās izglītības iestādes nav tiesīgas civiliedzīvotājam noteikt mācību maksu. Ja civiliedzīvotājs izglītību iegūst viņa likumiskā pārstāvja patstāvīgi izvēlētā privātā izglītības iestādē neatkarīgi no pašvaldības iespējām nodrošināt civiliedzīvotāja izglītības ieguvi, tā informē civiliedzīvotāja uzturēšanās vietas pašvaldības atbildīgo amatpersonu par izglītības ieguves nodrošināšanu.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  23. Ja pašvaldība nevar nodrošināt civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības ieguvi  vai  iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, pašvaldības atbildīgā amatpersona vienas darbdienas laikā sniedz informāciju ministrijai par nepieciešamību nodrošināt civiliedzīvotājam profesionālās vidējās izglītības ieguvi vai  iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguvi.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 410 redakcijā)

  24. Ja ministrija nevar nodrošināt civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības vai iepriekš uzsāktās  profesionālās ievirzes izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, ministrija informē attiecīgo nozares ministriju par nepieciešamību nodrošināt civiliedzīvotājam profesionālās vidējās izglītības ieguvi vai  iepriekš uzsāktās profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Valsts dibināta izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, var uzņemt civiliedzīvotāju profesionālās ievirzes izglītības programmā, ja to ir iespējams nodrošināt iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņojot to ar attiecīgās nozares ministriju.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 410 redakcijā)

  25. Ministrija piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 23. punktā minētās informācijas saņemšanas vai attiecīgā nozares ministrija piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 24. punktā minētās informācijas saņemšanas nosaka tās padotībā esošo izglītības iestādi, kas nodrošina profesionālās vidējās izglītības ieguves iespējas civiliedzīvotājiem. Ja ministrija vai attiecīgās nozares ministrija nevar nodrošināt civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, ministrija vai attiecīgās nozares ministrija informē pašvaldības atbildīgo amatpersonu par nepieciešamību nodrošināt civiliedzīvotājam vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbilstoši šo noteikumu 22. punkta prasībām.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 410 redakcijā)

  26. Pašvaldības, ministrijas vai attiecīgās nozares ministrijas atbildīgā amatpersona vienas darbdienas laikā sazinās ar civiliedzīvotājam noteiktās izglītības iestādes atbildīgo amatpersonu un informē par civiliedzīvotāju, kurš ieradies Latvijā un kuram nepieciešams nodrošināt attiecīgās izglītības ieguvi. 

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  27. Izglītības iestādes atbildīgā amatpersona vienas darbdienas laikā sazinās ar civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi, informējot par nepieciešamību iesniegt iesniegumu izglītības iestādē uzņemšanai izglītības programmā. Ja piecu darbdienu laikā izglītības iestāde minēto iesniegumu par obligātās izglītības vecumā esoša civiliedzīvotāja uzņemšanu izglītības programmā nav saņēmusi, izglītības iestādes atbildīgā amatpersona par to informē civiliedzīvotāja uzturēšanās vietas pašvaldības atbildīgo amatpersonu. Pašvaldības atbildīgā amatpersona vienas darbdienas laikā sazinās ar civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi, reģistrē civiliedzīvotāja likumiskā pārstāvja atteikumu civiliedzīvotājam iegūt izglītību Latvijā un saņem apliecinājumu, ka obligātās izglītības vecumā esošs civiliedzīvotājs iegūst obligāto izglītību citā valstī, norādot izglītības iestādes nosaukumu un klasi (grupu).

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  28. Civiliedzīvotāju uzņem izglītības programmā, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājam adresētu rakstveida iesniegumu, ko iesniedz civiliedzīvotāja likumiskais pārstāvis. Iesniegumam par civiliedzīvotāja uzņemšanu pievieno iepriekš iegūto izglītību apliecinošā dokumenta kopiju vai tā dokumenta kopiju (ja tādi ir), kas apliecina daļēju izglītības ieguvi. Iesniegumā par uzņemšanu norāda:

  28.1. civiliedzīvotāja likumiskā pārstāvja vārdu un uzvārdu;

  28.2. informāciju par civiliedzīvotājam piešķirto ilgtermiņa vīzu vai uzturēšanās atļauju vai informāciju par minēto dokumentu pieprasījuma iesniegšanas datumu un institūciju, kurai iesniegts pieprasījums (izņemot Latvijas valstspiederīgās personas);

  28.3. informāciju par civiliedzīvotāja ārpusģimenes aprūpi (ja attiecināms); 

  28.4. civiliedzīvotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja piešķirts) un dzimšanas datumu; 

  28.5. civiliedzīvotāja uzturēšanās vietas adresi;

  28.6. izvēlētās speciālās pirmsskolas izglītības grupu (ja attiecināms);

  28.7. izvēlētās izglītības programmas nosaukumu; 

  28.8. saziņai ar izglītības iestādi – likumiskā pārstāvja uzturēšanās adresi un likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru (ja ir).  

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  28.1 Civiliedzīvotāja likumiskais pārstāvis šo noteikumu 28. punktā minētajam iesniegumam par uzņemšanu izglītības iestādē pievieno bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai ģimenes ārsta izsniegtu izziņu, kurā ir informācija par bērna vakcināciju, apliecinājums, ka bērns nav slims ar tuberkulozi, kā arī par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa apgūšanai, ja bērnam ir diagnosticēta hroniska saslimšana.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  28.2 Šo noteikumu 28.1 punktā minēto bērna medicīnisko karti vai ģimenes ārsta izziņu izglītības iestādē iesniedz: 

  28.21. mēneša laikā kopš civiliedzīvotāja uzņemšanas pirmsskolas izglītības programmā;

  28.22. līdz lēmuma pieņemšanai par civiliedzīvotāja uzņemšanu vispārējās izglītības programmas 1.–12. klasē, sākot ar 2022./2023. mācību gadu.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  29. Civiliedzīvotāju ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņem izglītības programmā viņa vecumam atbilstošā klasē, grupā vai atbilstošā kursā, izstrādājot individuālo izglītības programmas apguves plānu un nosakot nepieciešamos atbalsta pasākumus, tai skaitā valsts valodas apguvi, pamatojoties uz valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, valsts vispārējās vidējās izglītības un valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un profesionālās ievirzes izglītības programmā noteikto izglītības satura apguvi. Uzņemot civiliedzīvotāju attiecīgajā klasē vai kursā iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas turpināšanai, izglītības iestāde novērtē civiliedzīvotāja iepriekš iegūtās profesionālās zināšanas, prasmes un  iemaņas atbilstoši izglītības programmas saturam. Izglītības iestāde iepazīstina civiliedzīvotāja likumisko pārstāvi ar civiliedzīvotājam izstrādāto individuālo izglītības programmas apguves plānu un noteiktajiem atbalsta pasākumiem.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 410 redakcijā)

  29.1 Ja izglītības iestādē nav saņemts civiliedzīvotāja likumiskā pārstāvja vai pilngadīgā civiliedzīvotāja iesniegums par civiliedzīvotāja izbraukšanu no valsts vai mācību turpināšanu citā izglītības iestādē un civiliedzīvotājs bez attaisnojoša iemesla 20 dienas pēc kārtas nav apmeklējis izglītības iestādi un izglītības iestādē saņemtā informācija no bāriņtiesas vai pašvaldības sociālā dienesta liecina par civiliedzīvotāja neatrašanos uzturēšanās vietas adresē, vadītājs izdod rīkojumu par obligātajā izglītības ieguves vecumā esoša izglītojamā atskaitīšanu no pirmsskolas izglītības programmas vai vispārējās pamatizglītības programmas apguves. Ja bāriņtiesas vai pašvaldības sociālā dienesta rīcībā esošā informācija liecina par civiliedzīvotāja uzturēšanos citas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai izbraukšanu no valsts, tā informē tās pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju, kurā ir norādīta civiliedzīvotāja uzturēšanās vietas adrese.

  (MK 18.04.2023. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

  30. Ja Ukrainā civiliedzīvotājs ieguva speciālo izglītību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, civiliedzīvotāju ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu uzņem atbilstīgā speciālās izglītības programmā bez pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko speciālās izglītības programmu.

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  31. Izglītības iestāde vienas darbdienas laikā pēc civiliedzīvotāja uzņemšanas izglītības programmā ievada informāciju par civiliedzīvotāju Valsts izglītības informācijas sistēmā, norādot apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs".

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  32. Finansējumu civiliedzīvotāju vispārējās izglītības un profesionālās izglītības ieguvei piešķir atbilstoši šo noteikumu 9. punktam. Šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu attiecībā uz profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanu piešķir minētās izglītības programmas īstenošanas laikā. Privātām izglītības iestādēm, kas nodrošina vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi civiliedzīvotājiem (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kā arī valsts dibinātām izglītības iestādēm ministrija minēto finansējumu pieprasa no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas. Valsts dibinātā izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi civiliedzīvotājiem nodrošina izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.

  (MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 410 redakcijā)

  32.1 Civiliedzīvotāju, kuri uz 2022. gada 1. septembri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs", speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās un izglītojamiem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, izglītojamiem pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un profesionālās izglītības programmu ieguvei šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu piešķir 50 procentu apmērā laikposmam no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Privātām izglītības iestādēm, kā arī valsts dibinātām izglītības iestādēm ministrija minēto finansējumu pieprasa no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas. Valsts dibinātajā izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi civiliedzīvotājiem nodrošina izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.

  (MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

  32.2 Civiliedzīvotāju, kuri uz 2022. gada 1. septembri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs", speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās un izglītojamiem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, izglītojamiem pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un profesionālās izglītības programmu ieguvei šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto finansējumu piešķir 5,96 euro apmērā laikposmam no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Ministrija minēto finansējumu pieprasa no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kārtību, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas.

  (MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

  32.3 Civiliedzīvotāju, kuri uz 2022. gada 1. septembri ir reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs", speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās un izglītojamiem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, izglītojamiem pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un profesionālās vidējās izglītības programmu ieguvei šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu piešķir 50 procentu apmērā laikposmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. augustam. Privātām izglītības iestādēm, kā arī valsts dibinātām izglītības iestādēm ministrija minēto finansējumu pieprasa no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai". Valsts dibinātajā izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi civiliedzīvotājiem nodrošina izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.

  (MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 93 redakcijā)

  32.4 Civiliedzīvotāju, kuri uz 2023. gada 1. septembri ir reģistrēti  Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs" un minētā reģistrācija pirmreizēji ir veikta no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. septembrim, speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās un izglītojamiem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, izglītojamiem pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un profesionālās vidējās izglītības programmu ieguvei  šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu piešķir 50 procentu apmērā laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Privātām izglītības iestādēm, kā arī valsts dibinātām izglītības iestādēm ministrija minēto finansējumu pieprasa no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai". Valsts dibinātajā izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi civiliedzīvotājiem nodrošina izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.

  (MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 491 redakcijā)

  32.5 Civiliedzīvotāju, kuri uz 2023. gada 1. septembri ir reģistrēti  Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs" un minētā reģistrācija pirmreizēji ir veikta no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 1. septembrim, speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās un izglītojamiem no 5 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, izglītojamiem pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu un profesionālās vidējās izglītības programmu ieguvei  šo noteikumu 9.1. apakšpunktā  minēto finansējumu piešķir 50 procentu apmērā laikposmam no 2024. gada 1. janvāra  līdz 2024. gada 31. augustam. Privātām izglītības iestādēm, kā arī valsts dibinātām izglītības iestādēm ministrija minēto finansējumu pieprasa no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai". Valsts dibinātajā izglītības iestādē profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi civiliedzīvotājiem nodrošina izglītības iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros.

  (MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 99 redakcijā)

  33. Papildus šo noteikumu 9. punktā norādītajam finansējumam civiliedzīvotāja profesionālās vidējās izglītības programmas apguves nodrošināšanai tiek piešķirts finansējums ikmēneša stipendijas izmaksai 15 euro apmērā un vidējās profesionālās izglītības programmas īstenošanai 76,08 euro apmērā mēnesī par vienu civiliedzīvotāju, bet izglītības tematiskajai jomai "Mākslas" – 108,32 euro apmērā. Ministrija minēto finansējumu  pieprasa no  budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums"  valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai". Vasaras mēnešos, kad netiek īstenota profesionālās vidējās izglītības programma, šajā punktā minētais finansējums tiek piešķirts tikai ikmēneša stipendijas izmaksai 15 euro apmērā, ja civiliedzīvotājs nav atskaitīts no attiecīgās programmas. 

  (MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 99 redakcijā)

  33.1 Šo noteikumu 33. punktā minēto finansējumu profesionālās vidējās izglītības programmas apguves nodrošināšanai civiliedzīvotājiem,  kuri  Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs"  reģistrēti uz 2022. gada 1. septembri, nepiešķir.

  (MK 27.09.2022. noteikumu Nr. 605 redakcijā)

  33.2 Šo noteikumu 33. punktā minēto finansējumu profesionālās vidējās izglītības programmas apguves nodrošināšanai civiliedzīvotājiem,  kuri  Valsts izglītības informācijas sistēmā ar apakšstatusu "Ukrainas civiliedzīvotājs"  reģistrēti uz 2023. gada 1. septembri, nepiešķir.

  (MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 491 redakcijā)

  34. Civiliedzīvotāju, kurš 2021./2022. mācību gadā apgūst vispārējās izglītības programmu 1.–8. klasē vai 10.–11. klasē, nākamajā klasē pārceļ, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos (kursos) mācību gada noslēgumā, kas noteiktas normatīvajā aktā par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātajām prasībām izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē. Civiliedzīvotājs ir tiesīgs tajā pašā klasē atkārtoti apgūt izglītības programmu atbilstoši mācību priekšmetu (kursu) un stundu plānam.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  34.1 Civiliedzīvotājam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu 10. un 11. klasē, visos mācību priekšmetos (kursos), kuros civiliedzīvotāja mācību snieguma vērtējums mācību priekšmeta (kursa) apguves noslēgumā vai 2022./2023. mācību gada noslēgumā ir zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts, līdz 2023. gada 25. augustam organizē papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē.

  (MK 18.04.2023. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

  34.2 Civiliedzīvotājam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu 10. un 11. klasē, visos mācību priekšmetos (kursos), kuros civiliedzīvotāja mācību snieguma vērtējums mācību priekšmeta (kursa) apguves noslēgumā vai 2023./2024. mācību gada noslēgumā ir zemāks par četrām ballēm vai nav saņemts, līdz 2024. gada 23. augustam organizē papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī par obligātajām prasībām izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē.

  (MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 99 redakcijā)

  35. Civiliedzīvotājam pirms pārcelšanas nākamajā klasē vai atkārtotas izglītības programmas apguves tajā pašā klasē nosaka papildu mācību pasākumus, nenosakot pēcpārbaudījumus. Papildu mācību pasākumus 2022. gada jūnijā līdz divām nedēļām nosaka latviešu valodas mācību priekšmetu apguvei, kā arī var noteikt to mācību priekšmetu apguvei, kuros mācību gada noslēgumā nav iegūts vērtējums vai iegūtais vērtējums ir zemāks par četrām ballēm.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  36. Civiliedzīvotājs, kurš 2021./2022. mācību gadā par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, ir tiesīgs 12. klasē atkārtoti apgūt visus izglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus. Šādā gadījumā civiliedzīvotāja atkārtoti apgūtajos mācību priekšmetos iegūtie vērtējumi ir uzskatāmi par gada vērtējumiem attiecīgajā mācību priekšmetā.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  36.1 Civiliedzīvotājam, kurš 2022./2023. mācību gadā iegūst vispārējo izglītību 1.‒8. klasē un 10.‒11. klasē vai profesionālo vidējo izglītību 1.‒3. kursā, izglītības iestāde izstrādā individuālo izglītības programmas apguves plānu, kurā atbilstoši civiliedzīvotāja iepriekš iegūtajām zināšanām un prasmēm var pielāgot valsts izglītības standartos noteiktos sasniedzamos rezultātus. Izglītojamā mācību snieguma vērtēšana notiek atbilstoši individuālajā izglītības programmas apguves plānā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Šādā gadījumā izglītības iestāde papildus liecībai, izziņai par izglītības programmas daļēju apguvi vai citam dokumentam par izglītojamā sniegumu pievieno individuālo izglītības programmas apguves plānu.

  (MK 18.04.2023. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

  36.2 Civiliedzīvotājam, kurš 2023./2024. mācību gadā iegūst vispārējo izglītību 1.‒8. klasē un 10.‒11. klasē vai profesionālo vidējo izglītību 1.‒3. kursā, izglītības iestāde izstrādā individuālo izglītības programmas apguves plānu, kurā atbilstoši civiliedzīvotāja iepriekš iegūtajām zināšanām un prasmēm var pielāgot valsts izglītības standartos noteiktos sasniedzamos rezultātus. Izglītojamā mācību snieguma vērtēšana notiek atbilstoši individuālajā izglītības programmas apguves plānā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Šādā gadījumā izglītības iestāde papildus liecībai, izziņai par izglītības programmas daļēju apguvi vai citam dokumentam par izglītojamā sniegumu pievieno individuālo izglītības programmas apguves plānu.

  (MK 13.02.2024. noteikumu Nr. 99 redakcijā)

  37. Civiliedzīvotāju, kurš pēc pamatizglītības ieguves līdz 2022. gada 30. jūnijam turpina apgūt profesionālās vidējās izglītības programmu 1., 2. vai 3. kursā, pārceļ izglītības programmas nākamajā kursā izglītības iestādes noteiktajā kārtībā, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu vispārizglītojošajos mācību priekšmetos (kursos) attiecīgā kursa 2. semestra noslēgumā.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  38. Lai privātā izglītības iestāde saņemtu šo noteikumu 9. punktā minēto finansējumu, tās dibinātājs, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, reizi ceturksnī līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniedz ministrijai pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguves nodrošināšanu civiliedzīvotājiem (turpmāk – Valsts kases pārskats). Privātās izglītības iestādes dibinātājs Valsts kases pārskatam pievieno paskaidrojumus un maksājuma uzdevumus, kas apliecina izdevumu veikšanu atbilstoši šo noteikumu 9. punktā minētajiem mērķiem (šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minēto finansējumu izlieto bruto darba samaksai pedagogam, ar kuru ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības, un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, tostarp veicot arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieturējumus). Izdevumus, kas saistīti ar izglītības ieguves nodrošināšanu civiliedzīvotājiem periodā no 2022. gada 26. marta līdz 31. martam, privātās izglītības iestādes dibinātājs norāda Valsts kases pārskatā, kas iesniedzams līdz 2022. gada 10. jūlijam.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  39. Ministrija 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 38. punktā minētās iesniegtās informācijas atbilstību Valsts kases pārskatam. Ja minētā informācija atbilst privātās izglītības iestādes iesniegtajā pārskatā norādītajiem aprēķiniem, ministrija saskaņo Valsts kases pārskatu. Ja minētā informācija neatbilst privātās izglītības iestādes iesniegtajā pārskatā norādītajiem aprēķiniem, ministrija to nesaskaņo līdz attiecīgās informācijas precizēšanai. Privātās izglītības iestādes dibinātājs, iesniedzot kārtējo ceturkšņa Valsts kases pārskatu, ir tiesīgs veikt korekcijas iepriekšējā ceturkšņa Valsts kases pārskatā, tās atbilstoši pamatojot.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  40. Ministrija pēc šo noteikumu 37. punktā minētā Valsts kases pārskata saskaņošanas pieprasa piešķirt līdzekļus no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Pēc minēto līdzekļu piešķiršanas ministrija kompensē privāto izglītības iestāžu dibinātājiem izdevumus, kas radušies sakarā ar vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguves nodrošināšanu civiliedzīvotājiem, pārskaitot šo noteikumu 9. punktā minēto finansējumu konkrētai izglītības iestādei uz privātās izglītības iestādes dibinātāja norēķinu kontu  kredītiestādē.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  41. Ministrija ir tiesīga pieprasīt no privātās izglītības iestādes dibinātāja jebkāda veida papildu informāciju par izdevumiem, kas radušies sakarā ar vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguves nodrošināšanu civiliedzīvotājiem.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  42. Papildus šajos noteikumos minētajiem pienākumiem privātās izglītības iestādes dibinātājam ir pienākums ministrijai:

  42.1. triju darbdienu laikā no attiecīgās informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt šo noteikumu 40. punktā minēto informāciju;

  42.2. nekavējoties sniegt informāciju par izmaiņām, kas saistītas ar privātās izglītības iestādes vai tās dibinātāja nosaukumu, privātās izglītības iestādes dibinātāja reģistrācijas numuru un privātās izglītības iestādes dibinātāja norēķinu konta numuru kredītiestādē.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  43. Ministrija ir tiesīga pieprasīt privātās izglītības iestādes dibinātājam 30 dienu laikā atmaksāt ministrijai pārskata ceturksnī nepamatoti izlietoto finansējumu, ja ministrija konstatē, ka finansējums ir izlietots šajos noteikumos neparedzētam mērķim.

  (MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 293 redakcijā)

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  (MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 253 redakcijā)

  Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

  1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvas 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai;

  2) Padomes 2001. gada 20. jūlija Direktīvas 2001/55/EK  par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar tām saistītās sekas.

  Ministru prezidenta vietā –
  finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

  Izglītības un zinātnes ministra vietā –
  aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.