(1) Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumus Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.1472

  Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 38.§)
  Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku
  Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
  13.panta 2.4 daļu, 25.panta trešo daļu un Invaliditātes likuma 13.panta piekto daļu
  (MK 18.12.2012. noteikumu Nr.912 redakcijā)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība (turpmāk – biedrība) un Latvijas Nedzirdīgo savienība (turpmāk – savienība) pilda šādus valsts noteiktos pienākumus:

  1.1.1. sniedz personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

  1.1.2. nodrošina personas ar funkcionāliem redzes vai dzirdes traucējumiem vai anatomiskiem defektiem ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – tiflotehniku un surdotehniku;

  1.2. no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu – tiflotehnikas un surdotehnikas – sarakstu;

  1.3. kārtību, kādā savienība personām ar dzirdes invaliditāti sniedz no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu izglītības programmas apguvei un saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912)

  2. Labklājības ministrija slēdz ar biedrību un savienību līgumu par šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto pienākumu izpildes kārtību un ar savienību – par šo noteikumu 1.3.apakšpunktā minēto pienākumu izpildes kārtību. Līgumā iekļauj pakalpojumu finansēšanas nosacījumus un informācijas aprites kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs sniedz pārskatu par veiktajām darbībām.

  (MK 18.12.2012. noteikumu Nr.912 redakcijā)

  3. Biedrība vai savienība sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un tehnis­kos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku (turpmāk – pakalpojums) – nodrošina kompleksi vai kā atsevišķu pakalpojumu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu vai anatomiskā defekta veidam.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912)

  3.1 Šajos noteikumos minētos biedrības vai savienības izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt biedrības vai savienības valdes priekšsēdētājam. Biedrības vai savienības valdes priekšsēdētāja lēmumus persona vai tās likumiskais pārstāvis var pārsūdzēt tiesā.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  3.2 Šajos noteikumos minētos biedrības vai savienības valdes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 3.1 punktā minētos gadījumus) persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumus persona vai tās likumiskais pārstāvis var pārsūdzēt tiesā.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  II. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana

  4. Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, persona ar redzes vai dzirdes invaliditāti vai viņas likumiskais pārstāvis biedrībai vai savienībai:

  4.1. uzrāda:

  4.1.1. personu apliecinošu dokumentu;

  4.1.2. pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

  4.2. iesniedz, nosūta elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai pa pastu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

  4.2.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

  4.2.2. nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

  4.2.3. likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, kā arī pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

  4.2.4. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar biedrību vai savienību (ierodoties personīgi biedrībā vai savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību);

  4.3. šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajam iesniegumam pievieno invaliditātes apliecības kopiju, ja invaliditāti noteikusi specializētā Rīgas pilsētas 9.veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija vai citas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas struktūrvienības izsniegtajā invaliditātes lēmumā ir norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes invaliditāte, vai ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas apliecina personas funkcionālo traucējumu veidu.

  (MK 18.12.2012. noteikumu Nr.912 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  5. Biedrība vai savienība 20 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šo noteikumu 4. punktā minētos dokumentus, pārbauda personas atbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  5.1. par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu;

  5.2. par personas uzņemšanu pakalpojuma saņēmēju rindā;

  5.3. par atteikumu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, ja iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  6. Biedrība vai savienība sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai:

  6.1. piecu darbdienu laikā pēc viena no šo noteikumu 5.punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu un tā apstrīdēšanas kārtību. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, lēmumā norāda arī atteikuma pamatojumu un par to rakstiski informē personu;

  6.2. ja persona uzņemta rindā pakalpojuma saņemšanai:

  6.2.1. pārbauda, vai, pienākot pakalpojuma saņemšanas rindai, persona joprojām atbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

  6.2.2. vismaz divas nedēļas pirms pakalpojuma sniegšanas informē personu par pakalpojuma uzsākšanas laiku vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja persona vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

  6.2.3. izslēdz personu no pakalpojuma saņēmēju rindas, ja mēneša laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas persona bez iepriekšēja brīdinājuma un bez attaisnojoša iemesla neierodas saņemt pakalpojumu;

  6.3. uzsākot pakalpojuma sniegšanu:

  6.3.1. izvērtē personas sociālās rehabilitācijas iespējas un sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Plānā nosaka sociālās rehabilitācijas veidu, apjomu un sasniedzamos mērķus;

  6.3.2. slēdz ar personu rakstisku līgumu par pakalpojuma saņemšanu un saņemšanas nosacījumiem.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  7. Biedrība vai savienība:

  7.1. informē nevalstiskās organizācijas, pašvaldību sociālos dienestus, ārstniecības iestādes un citas institūcijas par iespējām personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem;

  7.2. veido un uztur datubāzi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Datubāzē ietver informāciju par pakalpojuma pieprasītāju, pieņemtā lēmuma veidu, pakalpojuma saņēmēju, pakalpojuma apjomu, saturu, veidu, izmaksām, pakalpojuma sniegšanas laiku;

  7.3. reizi ceturksnī iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par iepriekšējā periodā sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  8. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu izbeidz šādos gadījumos:

  8.1. sasniegts personas individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā paredzētais mērķis vai pakalpojuma saņemšanas mērķis;

  8.2. persona iesniedz rakstisku iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu;

  8.3. persona neievēro vai pārkāpj līgumu par pakalpojuma saņemšanu;

  8.4. persona pakalpojumu uzsākusi saņemt, pamatojoties uz nepatiesi sniegtām ziņām.

  (Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  8.1 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pārtrauc, ja veselības stāvokļa izmaiņu dēļ personai nepieciešama ārstēšana ārstniecības iestādē vai ja personas stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstā norādīta nepieciešamība veikt ārstēšanu mājas režīmā. Pakalpojumu sniegšanu atsāk, kad personai vairs nav nepieciešama ārstēšana ārstniecības iestādē vai mājas režīmā.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  9. (Svītrots ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  III. Personu nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem

  10. Personām ar vidējas vai smagas pakāpes redzes vai dzirdes funkcionāliem traucējumiem vai anatomiskiem defektiem atbilstoši to veidam un smaguma pakāpei biedrība vai savienība nodrošina (izgatavo, pielāgo, izsniedz) šādus tehniskos palīglīdzekļus:

  10.1. biedrība vājredzīgām (sākot ar III invaliditātes grupu) un neredzīgām personām nodrošina tiflotehniku – šo noteikumu pielikumā (izņemot 17., 18., 19., 20., 21., 22., 27., 28., 30., 31. un 33. punktu) minētos tehniskos palīglīdzekļus;

  10.2. savienība vājdzirdīgām (sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi – dzirdes zudums vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī) un nedzirdīgām personām nodrošina surdotehniku – šo noteikumu pielikuma 17., 18., 19., 20., 21., 22., 27., 28., 30., 31. un 33. punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus;

  10.3. savienība šo noteikumu pielikuma 18., 19. un 20. punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus vājdzirdīgam bērnam nodrošina, ja tam noteikta vājdzirdība vismaz 1. pakāpē – dzirdes zudums vismaz 25 dB labāk dzirdošajā ausī.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  11. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz, nosūta elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai pa pastu biedrībai vai savienībai:

  11.1. rakstisku iesniegumu (brīvā formā). Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (ja ir), nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un funkcionālo traucējumu aprakstu, kā arī informāciju par vēlamo saziņas veidu (ierodoties personīgi biedrībā vai savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību). Ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, iesniegumā papildus norāda personas likumiskā pārstāvja personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

  11.2. ģimenes ārsta atzinumu vai atbilstošas specialitātes ārstniecības personas atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību. Ja persona pretendē uz tehnisko palīglīdzekli, kas paredzēts funkcionālo traucējumu novēršanai vai mazināšanai saistībā ar slimību, kas ir noteiktās invaliditātes cēlonis, vai ja invaliditāti ir noteikusi specializētā Rīgas pilsētas 9.veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija, vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtajā invaliditātes lēmumā norādīts, ka personai ir redzes vai dzirdes invaliditāte, atzinumu var neiesniegt un šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam iesniegumam papildus pievieno invaliditātes apliecības kopiju.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912; MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  12. Lai saņemtu šo noteikumu pielikuma 17. punktā (dzirdes palīglīdzeklis – komunikators), 18. punktā (kaula vadāmības dzirdes aparāts), 19. punktā (aizauss dzirdes aparāts) vai 20. punktā (kabatas dzirdes aparāts) minēto tehnisko palīglīdzekli, persona papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas (izņemot gadījumu, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtajā invaliditātes lēmumā ir norādīts, ka personai ir noteikta dzirdes invaliditāte, un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam iesniegumam ir pievienota Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtā invaliditātes lēmuma kopija).

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

  13. Lai saņemtu šo noteikumu pielikuma 16. punktā (datorpele ar palielinājuma funkciju), 22. punktā (FM radiofrekvenču pārraides sistēma – raidītājs un uztvērējs) vai 26. punktā (diktofons) minēto tehnisko palīglīdzekli, persona papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

  13.1. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu šajā iestādē, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai;

  13.2. darba devēja apliecinājumu par personas nodarbinātību pie attiecīgā darba devēja, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darbam.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

  14. Ja personai – individuālā darba veicējam vai komersantam – šo noteikumu pielikuma 16. punktā (datorpele ar palielinājuma funkciju), 22. punktā (FM radiofrekvenču pārraides sistēma – raidītājs un uztvērējs) vai 26. punktā (diktofons) minētais tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimnieciskās darbības veikšanai, persona šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā apliecina un biedrība vai savienība pārliecinās, ka personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

  14.1 Papildus tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību regulējošajos normatīvajos aktos minētajām personu grupām tehniskos palīglīdzekļus steidzamības kārtā ir tiesības saņemt bērna vecākam, adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam. Šajā gadījumā papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem persona iesniedz tāda dokumenta kopiju, kas apliecina, ka persona faktiski kopj un audzina bērnu līdz pusotra gada vecumam (piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bāriņtiesas lēmums).

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  14.2 Šo noteikumu pielikuma 5. punktā (acu protēzes) minēto tehnisko palīglīdzekli izsniedz nekavējoties, ja šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajā atzinumā ir norādīts, ka personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams uzreiz.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2015, sk. 28.punktu)

  14.3 Persona vienlaikus var pieteikties vairāku tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai (izņemot gadījumu, ja tiem ir vienāds praktiskais lietojums).

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  15. Pamatojoties uz saņemto informāciju, biedrība vai savienība 20 darbdienu laikā no šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 14.1 un 14.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  15.1. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, reģistrējot personu datubāzē attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

  15.2. par personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, reģistrējot personu datubāzē;

  15.3. par atteikumu personai piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām vai nav pagājis šo noteikumu pielikumā norādītais laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  16. Pirms tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanas biedrība vai savienība:

  16.1. pārliecinās, vai personas dati atbilst datubāzē esošajai informācijai;

  16.2. ja nepieciešams, veic personas funkcionālo novērtēšanu;

  16.3. precizē personai nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veidu un modeli;

  16.4. informē personu par vienreizējās iemaksas summu;

  16.5. pieņem lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, un izdara atzīmi datubāzē.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912)

  17. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, biedrība vai savienība sagatavo un ar personu noslēdz rakstisku līgumu par tehniskā palīglīdzekļa izgatavošanu, pielāgošanu un izsniegšanu. Līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, vērtību, sniedzamā pakalpojuma apjomu, garantijas un remonta nosacījumus, kā arī lietošanas termiņu. Ja ir zināms, ka tehniskā palīglīdzekļa saņēmējs nevarēs ierasties, lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, līgumā norāda arī tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, būs tiesīga saņemt izgatavoto vai pielāgoto tehnisko palīglīdzekli.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912)

  18. Izsniedzot tehnisko palīglīdzekli, biedrība vai savienība:

  18.1. pārbauda, vai persona ir veikusi vienreizējo iemaksu, vai pieprasa izziņas kopiju, kas apliecina personas tiesības tikt atbrīvotai no vienreizējās iemaksas veikšanas;

  18.2. sastāda nodošanas un pieņemšanas aktu par tehniskā palīglīdzekļa nodošanu personai. Aktu paraksta tehniskā palīglīdzekļa saņēmējs vai viņa pilnvarota persona un biedrības vai savienības pilnvarota persona;

  18.3. informē personu par tehniskā palīglīdzekļa lietošanu, kā arī izsniedz personai tehniskā palīglīdzekļa lietošanas un tehniskās apkopes instrukciju.

  (Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.912)

  19. Personu, kura ir reģistrēta pakalpojuma sniedzēja datubāzē un kura mēneša laikā pēc atkārtota uzaicinājuma bez pamatota iemesla neierodas uz šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minēto funkcionālo novērtēšanu, izslēdz no attiecīgā veida tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas datubāzes.

  (MK 18.12.2012. noteikumu Nr.912 redakcijā)

  20. Saņemot tehnisko palīglīdzekli, persona samaksā vienreizēju iemaksu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzēja kasē vai kontā. Ieņēmumus no minētās vienreizējās iemaksas tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izmantot tikai tehnisko palīglīdzekļu iegādei, apkopei un ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistīto pakalpojumu sniegšanai.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  21. Vienreizējās iemaksas apmēru un personas, kuras no tās ir atbrīvotas, nosacījumus tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai atkārtoti un steidzamības kārtā, kā arī citus jautājumus, kurus neregulē šie noteikumi, nosaka citi tehnisko palīglīdzekļu jomu regulējošie normatīvie akti.

  22. Ja personai viena veida funkcionālo traucējumu mazināšanai nepieciešams izgatavot tehnisko palīglīdzekli, kurš sastāv no vairākām sistēmā savienojamām daļām, persona veic vienreizējo iemaksu kā par vienu tehnisko palīglīdzekli.

  22.1 Ja personai vienlaikus nepieciešami divi šo noteikumu pielikuma 5. punktā (acu protēzes) minētie tehniskie palīglīdzekļi, persona šo noteikumu 20. punktā minēto vienreizējo iemaksu veic kā par vienu tehnisko palīglīdzekli.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

  23. Ja persona vēlas saņemt paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli, kas minēts šo noteikumu pielikumā, persona veic līdzmaksājumu. Šādā gadījumā no valsts budžeta līdzekļiem personai tiek segta attiecīga analoga šo noteikumu pielikumā iekļauta tehniskā palīglīdzekļa grupas zemākā cena, bet starpību persona sedz no saviem līdzekļiem.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  III1. Surdotulka pakalpojuma sniegšana

  (Nodaļa MK 18.12.2012. noteikumu Nr.912 redakcijā)

  23.1 Savienība personai ar dzirdes invaliditāti individuāli vai izglītojamo grupā nodrošina surdotulka pakalpojumu līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā (nodarbībās, konsultācijās, semināros, eksāmenos un citos ar izglītības programmas apguvi saistītajos pasākumos) profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde), nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru.

  23.2 Savienība personai ar dzirdes invaliditāti nodrošina surdotulka pakalpojumu līdz 120 stundām gadā saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām, nepārsniedzot valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēru. Informāciju par personai pieejamo surdotulka pakalpojuma maksimālo stundu skaitu kārtējā gadā atbilstoši valsts budžetā pakalpojuma sniegšanai paredzēto līdzekļu apmēram savienība līdz kārtējā gada 15.janvārim ievieto savā tīmekļa vietnē.

  23.3 Tiesības sniegt surdotulka pakalpojumu ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību studiju programmā "Surdotulks". Surdotulka pakalpojumu ir tiesības sniegt arī personām, kuras:

  23.3 1. līdz 2017.gada 31.decembrim ir uzsākušas studijas studiju programmā "Surdotulks" un kuras līdz kārtējā gada 15.oktobrim iesniegušas savienībā augstskolas vai koledžas izsniegtu izziņu, ka šīs personas ir augstskolas vai koledžas studējošo sarakstā;

  23.3 2. nokārtojušas atestāciju un saņēmušas savienības izsniegtu sertifikātu zīmju valodas tulka pakalpojumu veikšanai.

  23.4 Lai saņemtu surdotulka pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis savienībai iesniedz, nosūta elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai pa pastu rakstisku iesniegumu par surdotulka pakalpojuma piešķiršanu.

  23.5 Iesniegumā norāda:

  23.5 1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

  23.5 2. informāciju par to, vai atbildi var sniegt elektroniski;

  23.5 3. likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, ja surdotulka pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

  23.5 4. surdotulka pakalpojuma izmantošanas mērķi, ja surdotulks nepieciešams saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām;

  23.5 5. vēlamo izglītības iestādi un izglītības programmu, ja surdotulks nepieciešams izglītības programmas apguvei;

  23.5 6. vēlamo pakalpojuma saņemšanas termiņu;

  23.5 7. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar savienību (ierodoties personīgi savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona piekritusi saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību).

  (Grozīts ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  23.6 Iesniegumam papildus pievieno:

  23.6 1. ārstējošā ārsta izziņu, kas apliecina, ka personai ir dzirdes traucējumi un nepieciešams surdotulka pakalpojums;

  23.6 2. invaliditātes apliecības kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina, ka personai ir noteikta invaliditāte, vai piekrišanu, ka savienība pieprasa un saņem no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informāciju par to, vai šai personai ir noteikta invaliditāte;

  23.6 3. likumiskā pārstāvja statusu apliecinoša dokumenta kopiju, ja pakalpojumu pieprasījis likumiskais pārstāvis.

  23.7 Savienība izskata šo noteikumu 23.5 punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo noteikumu 23.6 punktā minētos dokumentus, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, kā arī pārbauda personas atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Invaliditātes likumā minētajiem nosacījumiem surdotulka pakalpojuma saņemšanai.

  23.8 Ja surdotulka pakalpojums nepieciešams profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmas apguvei, savienība, sazinoties ar izglītības iestādi, mācību gada laikā var pārliecināties, ka pakalpojuma saņēmējs ir uzsācis un turpina mācības.

  23.9 Savienība 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem un par to informē iesniedzēju:

  23.9 1. par surdotulka pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda surdotulka pakalpojuma apjomu (mēnesis, vairāki mēneši, līdz kārtējā gada beigām, katru gadu, līdz noteiktās invaliditātes termiņa beigām atbilstoši personas individuālo vajadzību izvērtējumam);

  23.9 2. par atteikumu piešķirt surdotulka pakalpojumu, ja persona:

  23.9 2.1. neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai Invaliditātes likumā minētajiem nosacījumiem;

  23.9 2.2. nav veikusi šo noteikumu 23.22 punktā paredzēto līdzekļu atmaksu;

  23.9 2.3. ir noslēgusi līgumu par surdotulka pakalpojuma saņemšanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros un līdz ar to kopējais surdotulka pakalpojuma apjoms pārsniegs 120 stundas gadā;

  23.9 3. par uzņemšanu rindā un pakalpojuma piešķiršanu, ja personu neapmierina piedāvātā izglītības iestāde vai izglītības programma. Šādā gadījumā persona tiek informēta par rindas kārtību un iespējām saņemt pakalpojumu pēc noteikta laika;

  23.9 4. par uzņemšanu rindā un pakalpojuma piešķiršanu, ja dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, bet pakalpojuma sniedzējam nav valsts budžeta finansējuma pakalpojuma sniegšanai;

  23.9 5. pieprasīt personai vai tās likumiskajam pārstāvim piecu darbdienu laikā papildus iesniegt dokumentus lēmuma pieņemšanai, ja iepriekš iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

  23.10 Lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību vairākos valsts reģionos atbilstoši samērīguma principam, savienība izvēlas profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes, kurās iespējams saņemt pakalpojumu kārtējā mācību gadā, un pakalpojuma sniegšanas ilgumu – paredzētais mācību ilgums izvēlētajā specialitātē.

  23.11 Savienība piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts viens no šo noteikumu 23.9 punktā minētajiem lēmumiem, informē personu par pieņemto lēmumu un tā apstrīdēšanas kārtību.

  23.12 (Svītrots ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  23.13 (Svītrots ar MK 26.08.2014. noteikumiem Nr.505)

  23.14 Minimālais surdotulka pakalpojuma izmantošanas apjoms saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām ir:

  23.14 1. viena stunda tulkošanai izbraukumos (ceļā pavadītais laiks tiek uzskatīts par pakalpojuma sniegšanas laiku);

  23.14 2. 15 minūtes tulkošanai, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus;

  23.14 3. 15 minūtes rakstveida tulkošanai.

  23.15 Prioritāri surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskām un juridiskām personām sniedz personām, kurām tas nepieciešams:

  23.15 1. ārkārtas situācijās (dabas stihiju, ugunsgrēku un citu līdzīgu iepriekš neparedzētu apstākļu gadījumā);

  23.15 2. ārstniecības pakalpojumu saņemšanai;

  23.15 3. darbā iekārtošanās jautājumu vai ar darba tiesiskajām attiecībām saistītu jautājumu kārtošanai;

  23.15 4. tālākizglītībai, ja personai nav tiesību saņemt šo noteikumu 23.1 punktā paredzēto surdotulka pakalpojumu.

  23.16 Savienība slēdz ar personu rakstisku līgumu par pakalpojuma sniegšanu. Līgumā norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas kārtību, savienības un pakalpojuma saņēmēja tiesības, pienākumus, atbildību, līguma izbeigšanas nosacījumus un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar surdotulka pakalpojuma sniegšanu.

  23.17 Ja šo noteikumu 23.16 punktā minētais līgums tiek slēgts par saskarsmes nodrošināšanu ar fiziskām un juridiskām personām, līgumā papildus norāda surdotulka pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, kārtību, kādā veicamas izmaiņas vietas un laika plānošanā, kā arī kārtību, kādā sedz surdotulka izdevumus, kas saistīti ar ceļā pavadīto laiku līdz nokļūšanai pakalpojuma sniegšanas vietā, un transporta izdevumus.

  23.18 Ja šo noteikumu 23.16 punktā minētais līgums tiek slēgts surdotulka pakalpojumu izglītības programmu apgūšanai, līgumā papildus norāda:

  23.18 1. izglītības iestādi, kurā tiek sniegts pakalpojums;

  23.18 2. pakalpojuma sniegšanas veidu (individuāli vai izglītojamo grupā);

  23.18 3. pakalpojuma sniegšanas sākumu un ilgumu;

  23.18 4. ar izglītības programmas apguvi saistītos pasākumus, kuru laikā tiek nodrošināts surdotulka pakalpojums.

  23.19 Pakalpojuma saņēmējs informē savienību par izmaiņām, kas var ietekmēt surdotulka pakalpojuma saņemšanu.

  23.20 Surdotulka pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas institūcijā, kur šāds pakalpojums tiek nodrošināts par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  23.21 Savienība pieņem lēmumu izbeigt pakalpojuma sniegšanu, ja pakalpojuma saņēmējs:

  23.21 1. iesniedz pakalpojuma sniedzējam iesniegumu par atteikšanos no surdotulka pakalpojuma;

  23.21 2. ir pabeidzis izglītības programmas apgūšanu attiecīgajā izglītības iestādē;

  23.21 3. ir izslēgts no izglītības iestādes;

  23.21 4. neatbilst surdotulka pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

  23.21 5. nav veicis šo noteikumu 23.22 punktā paredzēto līdzekļu atmaksu.

  23.22 Personai vai tās likumiskajam pārstāvim divu mēnešu laikā ir pienākums atmaksāt savienībai:

  23.22 1. tai piešķirtā surdotulka pakalpojuma finansēšanai izlietotos finanšu līdzekļus par laikposmu, kopš persona vairs neatbilst surdotulka pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

  23.22 2. surdotulka izdevumus sakarā ar sabiedriskā transporta izmantošanu un citus izdevumus, kas saistīti ar surdotulka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā, ja pakalpojuma saņēmējs pieteicis surdotulka pakalpojuma saņemšanu un bez attaisnojoša iemesla neierodas pieteiktajā pakalpojuma saņemšanas vietā.

  IV. Noslēguma jautājumi

  24. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

  25. Šo noteikumu pielikuma 5., 22. un 23.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

  26. Šo noteikumu pielikuma 8., 9., 20. un 25.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

  27. Personām, kurām darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2. apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" ietvaros īstenotā un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros uzsākta suņa pavadoņa pakalpojuma sniegšana, projekta ilgtspējas nodrošināšanai līdz 2018. gada 29. septembrim biedrība sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina suņa pavadoņa pakalpojuma saņēmēju īpašumā esošo triju suņu pavadoņu uzturēšanas izdevumu segšanu atbilstoši biedrības un suņa pavadoņa pakalpojuma saņēmēju noslēgtajiem līgumiem par suņa pavadoņa pakalpojuma sniegšanu.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  28. Šo noteikumu 14.2 punkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

  (MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā)

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Labklājības ministrs U.Augulis
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1472
  Tehniskie palīglīdzekļi – tiflotehnika un surdotehnika

  (Pielikums MK 26.08.2014. noteikumu Nr.505 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2015., sk. grozījumu 2.punktu)

  Nr. 
  p. k.

  Vispārēja iepirkumu klasifikatora (CPV) kods

  ISO kods/
  identifikācijas numurs

  Tehnisko palīglīdzekļu grupa un apakšgrupa

  Nodošanas veids (patapinājumā vai īpašumā)

  Laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (gadi)

  Piezīmes

    

  04

  Personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļi
  1.33196200-2

  04 24 09

  Asinsspiediena mērītāji ar runas funkciju

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  2.33196200-2

  04 24 12

  Glikometri ar runas funkciju

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  3.38412000-6

  04 24 24

  Ķermeņa termometri ar runas funkciju

  Īpašumā

  2

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  4.38311000-8

  04 24 27

  Ķermeņa svari ar runas funkciju

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
    

  06

  Ortozes un protēzes
  5.33184600-9

  06 30 21

  Acu protēzes

  Īpašumā

  2

  Individuāli pielāgots tehniskais palīglīdzeklis neredzīgām un vājredzīgām personām
    

  12

  Personīgās pārvietošanās palīglīdzekļi
  6.39295400-0

  12 39 03

  Taktilie jeb baltie spieķi (nesalokāmi)

  Īpašumā

  2

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  7.39295400-0

  12 39 03

  Taktilie jeb baltie spieķi (salokāmi)

  Īpašumā

  2

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
    

  15

  Mājsaimniecības palīglīdzekļi
  8.38311000-8

  15 03 03

  Pārtikas svari ar runas funkciju

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  9.33196200-2

  15 03 03

  Šķidruma līmeņa noteicēji ar skaņas funkciju

  Īpašumā

  2

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  10.33196200-2

  15 15 19

  Diega ievēršanas palīglīdzekļi

  Īpašumā

  2

  Vājredzīgām personām

  22

  Saziņas un signalizēšanas palīglīdzekļi
  11.38624000-5

  22 03 03

  Gaismas (absorbcijas) filtri

  Īpašumā

  2

  Vājredzīgām personām
  12.38624000-5

  22 03 09

  Palielināmie stikli ar gaismas avotu vai bez tā

  Īpašumā

  3

  Vājredzīgām personām
  13.38600000-1

  22 03 12

  Acenēs iemontēti monokulārie vai binokulārie teleskopi (binokulārās vai teleskopiskās brilles)

  Īpašumā

  5

  Individuāli pielāgots palīglīdzeklis vājredzīgām personām
  14.38600000-1

  22 03 15

  Optiskie palīglīdzekļi

  Īpašumā

  5

  Individuāli pielāgots palīglīdzeklis vājredzīgām personām
  15.38624000-5

  22 03 18

  Elektroniski palielinošie palīglīdzekļi

  Īpašumā

  5

  Vājredzīgām personām
  16.38624000-5

  22 03 18

  Datorpeles ar palielinājuma funkciju

  Īpašumā

  5

  Vājredzīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
  17.32342100-0

  22 06 06

  Dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori)

  Īpašumā

  3

  Vājdzirdīgām personām
  18.33185000-0

  22 06 12

  Kaula vadāmības dzirdes aparāti

  Īpašumā

  5

  Vājdzirdīgām personām
  19.33185000-0

  22 06 15

  Aizauss dzirdes aparāti

  Īpašumā

  5

  Vājdzirdīgām personām
  20.33185000-0

  22 06 15

  Kabatas dzirdes aparāti

  Īpašumā

  5

  Vājdzirdīgām personām
  21.32343100-0

  22 06 24

  Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles)

  Īpašumā

  5

  Vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu
  22.32344200-8

  22 06 27

  FM radiofrekvenču pārraides sistēmas (raidītājs un uztvērējs)

  Īpašumā

  5

  Vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
  23.33196200-2

  22 12 09

  Braila raksta rāmji (komplektā grifele)

  Īpašumā

  2

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  24.33196200-2

  22 12 15

  Braila rakstāmmašīnas

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  25.32332000-9

  22 18 03

  Atskaņotāji

  Īpašumā

  3

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  26.32332000-9

  22 18 03

  Diktofoni

  Īpašumā

  3

  Neredzīgām un vājredzīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
  27.32524000-2

  22 21 09

  Digitālās vizuālās saziņas ierīces

  Īpašumā

  3

  Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām, kuras izmanto šajos noteikumos minētos sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojumus
  28.32522000-8

  22 24 03

  Tālruņi ar pastiprinātāju

  Īpašumā

  5

  Vājdzirdīgām personām
  29.48000000-8

  22 24 24

  Specializētās palīgprogrammas mobilajiem tālruņiem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņā

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  30.31521310-0

  22 27 03

  Skaņas indikatori ar gaismas signālu

  Īpašumā

  5

  Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām
  31.31521310-0

  22 27 09

  Skaņas indikatori ar mehānisko signālu

  Īpašumā

  5

  Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām
  32.39254100-8

  22 27 12

  Laikrāži ar runas funkciju

  Īpašumā

  2

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  33.39254100-8

  22 27 12

  Laikrāži ar vibrēšanas funkciju

  Īpašumā

  5

  Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām
  34.30216110-0

  22 30 21

  Pildspalvas ar runas funkciju teksta nolasīšanai no speciālām uzlīmēm (komplektā pildspalva un uzlīmes teksta attēlošanai)

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām.

  Ja nepieciešams, persona pērk papildu uzlīmes par saviem līdzekļiem

  35.30216110-0

  22 36 12

  Alternatīvās ievadierīces (optiskie skeneri vai teksta optiskās atpazīšanas programmas)

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  36.48000000-8

  22 39 12

  Specializētās datorprogrammas teksta palielināšanai un/vai pārvēršanai skaņā vai Braila rakstā

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
    

  27

  Palīglīdzekļi vides uzlabošanai un novērtēšanai
  37.33196200-2

  27 06 21

  Termometri klimatisko apstākļu mērīšanai ar runas funkciju

  Īpašumā

  2

  Neredzīgām un vājredzīgām personām
  38.33196200-2

  27 06 24

  Krāsu noteicēji ar runas funkciju

  Īpašumā

  5

  Neredzīgām un vājredzīgām personām

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.