(1) Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.894

  Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 95.§)
  Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 15.1 punktu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam (turpmāk – standarts).

  2. Standartam atbilstoša mācību literatūra šo noteikumu izpratnē ir mācību grāmata, mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca vai cits izglītojamam paredzēts izdevums (turpmāk – izdevums), kurā iekļauts standartā noteiktais izglītības saturs, metodiski izklāstīti mācību priekšmeta teorijas un prakses jautājumi, kā arī doti uzdevumi un vingrinājumi mācību priekšmeta satura apguvei un mācību sasniegumu vērtēšanai. Izdevums atbilst izglītojamā vecumposma attīstības īpatnībām, interesēm, pieredzei un vajadzībām. Uzbūves ziņā tas didaktiskajā pieejā ir vienots un piemērojams noteiktas mācību priekšmeta programmas apguvei.

  3. Izdevuma veidi ir iespieddarbs, elektronisks izdevums vai tiešsaistes publikācija.

  4. Izdevuma atbilstību standartam, pamatojoties uz izdevuma autora vai izdevēja – fiziskas vai juridiskas personas vai minēto personu apvienības (turpmāk – persona) – iesniegumu, izvērtē un apstiprina Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs).

  II. Izdevuma izvērtēšana

  5. Lai izvērtētu izdevuma atbilstību standartam, persona iesniedz centrā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  5.1. izdevuma apraksts – izvērtēšanai iesniegtā izdevuma autors, nosaukums, klase vai izglītības pakāpe, kurai izdevums paredzēts, izdevuma veids, izdevēja nosaukums, starptautiskais standartnumurs, izdevuma apjoms autorloksnēs (vienā autorloksnē ir 40 000 iespiedzīmju, ieskaitot atstarpes);

  5.2. norāde uz standartu, atbilstoši kuram izstrādāts izdevums;

  5.3. informācija par izdevuma aprobāciju (aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu nosaukums, klašu vai izglītojamo skaits, kuri ir piedalījušies aprobācijā, un to pedagogu vārds un uzvārds, kuru vadībā notikusi aprobācija).

  6. Šo noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

  6.1. mācību priekšmeta programmu, atbilstoši kurai sagatavots izdevums;

  6.2. izdevumu un izdošanai sagatavotu (izrediģētu) izdevuma maketa izdruku divos eksemplāros vai tiešsaistes publikācijas izdruku divos eksemplāros.

  7. Iesniedzot centram izvērtēšanai elektronisko izdevumu vai tiešsaistes publikāciju, persona nodrošina nepieciešamo programmatūru.

  8. Izdevuma izvērtēšanai centrs var pieaicināt recenzentus vai citus ekspertus.

  III. Lēmuma pieņemšana

  9. Centrs pēc personas iesniegtā izdevuma izvērtēšanas:

  9.1. pieņem lēmumu apstiprināt izdevuma atbilstību standartam, ja tas ir izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu;

  9.2. pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt izdevuma atbilstību standartam, ja tas nav izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu;

  9.3. uzdod personai veikt labojumus iesniegtajā izdevumā vai papildināt to un mēneša laikā izdevumu iesniegt centrā lēmuma pieņemšanai.

  10. Iesniedzot izdevumu šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētajā gadījumā, persona iesniegumam pievieno izdevumā veikto labojumu vai papildinājumu aprakstu, norādot attiecīgās lappuses. Ja persona, precizējot izdevumu, nav veikusi atsevišķus centra norādītos labojumus vai papildinājumus, iesniegumā norāda šādas rīcības pamatojumu. Iesniegumam pievieno precizēto izdevumu saskaņā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktu.

  11. Lēmumu apstiprināt izdevuma atbilstību standartam vai lēmumu par atteikumu apstiprināt izdevuma atbilstību standartam centrs nosūta personai mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas par izdevuma izvērtēšanu. Ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, centrs ir uzdevis personai veikt labojumus vai papildinājumus iesniegtajā izdevumā) šajā punktā minēto termiņu nav iespējams ievērot, centrs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot personai. Ja centrs personas iesniegumā norādītos argumentus par neveiktajiem centra norādītajiem labojumiem un papildinājumiem uzskata par nepamatotiem un neatbilstošiem izdevuma apstiprināšanai, centrs par to rakstiski informē personu 14 dienu laikā.

  12. Persona informē centru par apstiprinātā izdevuma izdošanu un 14 dienu laikā pēc izdevuma izdošanas iesniedz centrā vienu izdevuma eksemplāru.

  13. Centra lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

  IV. Noslēguma jautājums

  14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumus Nr.252 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 57.nr.).

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.