(1) Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:03
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumus Nr. 274 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.913

  Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 12.§)
  Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 1.punktu un
  Vispārējās izglītības likuma 39.panta pirmo daļu un 48.panta pirmo daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības - vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības - dokumenti par atbilstošu izglītības programmas apguvi, to izsniegšanas kritērijus, kā arī minēto dokumentu paraugus.

  2. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvi apliecina apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un sertifikāts. Apliecības par vispārējo pamatizglītību lielums atbilst A4 formāta lapai, un šim dokumentam ir četras lappuses. Apliecībā par vispārējo pamatizglītību ietveramie rekvizīti un to izvietojums noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

  (Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.257; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2016., sk. grozījumu 2.punktu)

  3. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi apliecina atestāts par vispārējo vidējo izglītību, sekmju izraksts, sertifikāts un starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegts dokuments par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar šīs institūcijas pārbaudījumu. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību lielums atbilst A4 formāta lapai, un šim dokumentam ir četras lappuses. Atestātā par vispārējo vidējo izglītību ietveramie rekvizīti un to izvietojums noteikts šo noteikumu 2.pielikumā.

  (Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 257; MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 544; grozījums par burta un skaitļa "A6" aizstāšanu ar burtu un skaitli "A4" stājas spēkā 01.07.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

  4. Vispārējās izglītības dokumentam pievieno šādus pielikumus:

  4.1. sekmju izrakstu (3. vai 4.pielikums);

  4.2. sertifikātu (5. vai 6.pielikums);

  4.3. starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par vērtējumu svešvalodas pārbaudījumā, ja centralizētais eksāmens svešvalodā aizstāts ar šīs institūcijas pārbaudījumu.

  (Grozīts ar MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 544)

  4.1 Vispārējās izglītības dokumentu un sekmju izrakstu veidlapas izgatavo komersants, ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu. Sertifikātu veidlapas izgatavo komersants, ar kuru Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis līgumu. Attiecīgos komersantus izvēlas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

  (MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

  5. Izgatavojot vispārējās izglītības dokumenta veidlapas, tiek ievērotas šādas prasības:

  5.1. dokumenta veidlapai izmanto A4 formāta tonētu papīru, kura kvalitāte nav zemāka par 120 g/m2;

  5.2. dokumenta veidlapas iekšpuse ir pārklāta ar tipogrāfiski iespiestu aizsardzības tīkliņu pelēkā krāsā, trešās lappuses augšējā labajā stūrī ir hologramma;

  5.3. dokumenta veidlapas sērijas apzīmēšanai lieto latīņu alfabēta lielo burtu, sākot ar "B" apliecībās par vispārējo pamatizglītību un ar "AC" atestātos par vispārējo vidējo izglītību, un tipogrāfiski iespiestu numuru - sešzīmju skaitli, sākot ar 000001;

  5.4. sekmju izraksta veidlapai izmanto A4 formāta papīru baltā krāsā, kura kvalitāte nav zemāka par 80 g/m2, tās augšējā kreisajā stūrī ir hologramma;

  5.5. pamatizglītības sertifikāta un vispārējās vidējās izglītības sertifikāta (turpmāk - sertifikāts) veidlapām izmanto A4 formāta papīru, sertifikāta augšējā labajā stūrī ir hologramma;

  5.6. dokumentu veidlapu iespiešanas tehnika ir ofsets.

  (Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.257; 5.1. un 5.4.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2016., sk. grozījumu 2.punktu)

  6. Tiesības saņemt dokumentu un sekmju izrakstu veidlapas no izgatavo­tāja, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, ir šādām personām:

  6.1. pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājam, viņa pilnvarotam pārstāvim vai pašvaldības izglītības speciālistam (ja pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde nav izveidota). Pašvaldības izglītības iestādes direktors veidlapas saņem pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē vai pie pašvaldības izglītības speciālista;

  6.2. privātās izglītības iestādes direktoram vai viņa pilnvarotam pārstāvim;

  6.3. valsts izglītības iestādes direktoram vai viņa pilnvarotam pārstāvim.

  (Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.927)

  7. Par dokumentu veidlapu izsniegšanu, reģistrēšanu, glabāšanu un anulēšanu ir personīgi atbildīgs to izgatavotājs, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists un izglītības iestādes direktors.

  (MK 18.08.2009. noteikumu Nr.927 redakcijā)

  8. Apliecības par vispārējo pamatizglītību un atestāta par vispārējo vidējo izglītību veidlapas ir stingrās uzskaites dokumenti.

  II. Dokumentu veidlapu, sekmju izrakstu un sertifikātu noformēšana

  9. Ierakstus apliecībā par vispārējo pamatizglītību, atestātā par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstā izdara valsts valodā datorsalikumā vai salasāmi rokrakstā ar melnu tušu vai tinti. Ierakstus sertifikātos izdara valsts valodā datorsalikumā.

  10. Izglītojamā vārdu, uzvārdu un izglītojamā kodu ieraksta vispārējās izglītības dokumentā un sekmju izrakstā pēc tam, kad tie salīdzināti ar ierakstiem izglītojamā pasē. Ja izglītojamajam, kas iegūst 9.klases apliecību, nav pases, ziņas salīdzina ar ierakstiem viņa dzimšanas apliecībā. Ierakstus vispārējās izglītības dokumentā un sekmju izrakstā izdara, nelietojot vārdu saīsinājumus.

  11. Vispārējās izglītības dokumentus un sekmju izrakstus paraksta izglītības iestādes direktors un ne mazāk kā divi pedagogi. Izglītības iestādes ģerboņzīmoga nospiedumam jābūt skaidram un salasāmam.

  12. Sekmju izrakstā norāda izglītības iestādes nosaukumu, apgūtās vispārējās izglītības programmas kodu un nosaukumu, kas ierakstīts izglītības iestādei izsniegtajā licencē.

  13. Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā ieraksta saņemto vērtējumu gadā visos attiecīgās akreditētās vispārējās pamatizglītības programmas paredzētajos mācību priekšmetos un saņemto vērtējumu valsts pārbaudījumos, izsniegtā vispārējās pamatizglītības sertifikāta numuru, ziņas par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs un apbalvojumus.

  14. Atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā ieraksta saņemto vērtējumu gadā visos attiecīgās akreditētās vispārējās vidējās izglītības programmas obligātajos un izvēles mācību priekšmetos un saņemto vērtējumu valsts pārbaudījumos, izsniegtā vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numuru, ziņas par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, projektos, zinātniskās pētniecības darbos un apbalvojumus. Ja centralizēto eksāmenu svešvalodā aizstāj ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu, ieraksta tā mācību priekšmeta nosaukumu, kuru aizstāj, un izsniegtā dokumenta numuru.

  (Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 257; MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 544)

  15. Ja izglītojamais ir atbrīvots no valsts pārbaudījumiem, sekmju izrakstā izdara attiecīgu ierakstu. Ja izglītojamais ir atbrīvots no sporta vai cita mācību priekšmeta apguves, attiecīgajā ailē ieraksta "atbrīvots" vai "atbrīvota".

  16. Ja izglītojamajam kāds no mācību priekšmetiem, kas norādīts sekmju izraksta veidlapā, nav mācīts, attiecīgajā ailē ieraksta: "nav mācīts", "nav mācīta" vai "nav mācīti".

  17. Visām vispārējās izglītības dokumentā un sekmju izrakstā paredzētajām ailēm jābūt aizpildītām. Ja nepieciešams, var lietot ierakstu "-" vai "Z".

  III. Dokumentu veidlapu, sekmju izrakstu un sertifikātu izsniegšana

  18. Vispārējās izglītības dokumentu izsniedz izglītojamajam, kurš izpildījis visas attiecīgajā izglītības programmā noteiktās prasības un nokārtojis valsts un izglītības iestādes noteiktos pārbaudījumus.

  19. Tiesības izsniegt vispārējās izglītības dokumentus ir izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu vispārējās izglītības programmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek akreditētas vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes.

  20. Vispārējās izglītības dokumentu, sekmju izrakstu un sertifikātu izsniedz pret parakstu. Izglītojamais, kuram izsniegts vispārējās izglītības dokuments, sekmju izraksts un sertifikāts, to saņemšanu apliecina ar parakstu šim nolūkam paredzētā izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā.

  21. Vispārējās izglītības dokumentu, kuru saņem izglītojamais, kas pašizglītošanās veidā ir ieguvis vērtējumu visos izvēlētās vispārējās izglītības programmas mācību priekšmetos un nokārtojis visus izvēlētās vispārējās izglītības programmas valsts pārbaudījumus (eksternis), reģistrē izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ar norādi "EKSTERNĀTS".

  22. Izsniegto sertifikātu un starptautisko testēšanas institūciju izsniegtu dokumentu uzskaiti elektroniski veic Valsts izglītības satura centrs.

  (Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr. 633; MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 544)

  23. Apliecību par vispārējo pamatizglītību, atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu izsniedz, pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu.

  24. Vispārējās izglītības dokumentus, kas izsniegti izglītības iestādē, reģistrē izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā.

  25. Izglītojamajam, kurš atradies ārstniecības iestādē (piemēram, slimnīcā, sanatorijā), kur tiek organizēts mācību process, vispārējās izglītības dokumentu izsniedz izglītības iestāde, kurā izglītojamais ir reģistrēts.

  IV. Dublikāta izsniegšana

  26. Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz personai nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā.

  27. Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu noformē izglītības iestāde saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.

  28. Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu noformē attiecīgā pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai pašvaldības izglītības speciālists, ja:

  28.1. izglītības iestāde ir likvidēta;

  28.2. izglītības iestāde ir reorganizēta par cita veida izglītības iestādi, kas neizsniedz tādu vispārējās izglītības dokumentu kā nozaudētais, nozagtais, iznīcinātais vai neatjaunojami bojātais.

  (Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.927)

  29. Šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakš­punktā minētajā gadījumā persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, iesniedz pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē vai pašvaldības izglītības speciālistam arhīva vai izglītības iestādes izziņu, kurā norādīts, ka izglītojamais ir mācījies un beidzis attiecīgo izglītības iestādi, un sedz visus ar dublikāta izgatavošanu saistītos izdevumus.

  (Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.927)

  30. Apliecības par vispārējo pamatizglītību un atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanas kārtība ir šāda:

  30.1. persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi, vai šo noteikumu 28.punktā minētajos gadījumos - pašvaldības izglītības pārvaldes iestādē vai pašvaldības izglītības speciālistam;

  30.2. persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Par sludinājumu maksā iesnieguma autors;

  30.3. ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 30.2.apakšpunktā minētā sludinājuma publicēšanas izglītības iestādes direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes vadītājs vai pašvaldības izglītības speciālists izraksta dublikātu un reģistrē to Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.

  (Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.927; MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.257)

  31. Ja nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts sertifikāts, dublikātu izsniedz Valsts izglītības satura centrs.

  (Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr. 633; MK 29.09.2015. noteikumiem Nr. 544)

  V. Noslēguma jautājumi

  (Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 776)

  32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumus Nr.120 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 45.nr.).

  33. Valsts pamatizglītības sertifikātus un vispārējās vidējās izglītības serti­fikātus, kas ir izgatavoti līdz 2009.gada 30.jūnijam atbilstoši šo noteikumu 5. un 6.pielikumā noteiktajam veidlapas paraugam, var izsniegt līdz 2010.gada 1.janvārim.

  (MK 25.06.2009. noteikumu Nr.633 redakcijā)

  34. Kultūras ministrijas padotības iestādes var izmantot esošās izglītības dokumentu veidlapas ar tiesībām tajās papildus norādīt izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumu, ja šī struktūrvienība ir saglabājusi reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu.

  (MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

  Ministru prezidents A.Kalvītis

  Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.913
  Apliecība par vispārējo pamatizglītību

  (Pielikums grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.257)

  Piezīmes.

  1. O - aizsardzības elements - holo­gramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "Vispārējā pamatizglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

  2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visās apliecībās par vispārējo pamatizglītību.

  Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.913
  Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

  (Pielikums grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.257)

  Piezīmes.

  1. O - aizsardzības elements - holo­gramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "Vispārējā vidējā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās - uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

  2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visos atestātos par vispārējo vidējo izglītību.

  Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.913

  (Pielikums MK 26.05.2015. noteikumu Nr.257 redakcijā)

  Sekmju izraksts

  Piezīmes.

  1. – aizsardzības elements – hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "Vispārējā pamatizglītība", bet fonā horizontālās līnijās – uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

  2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks.

  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.913

  (Pielikums MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

  Sekmju izraksts
  (pielikums atestātam par vispārējo vidējo izglītību)
  Sērija Nr.

     
  Vārds, uzvārds >
  personas kods >
  apguva
  (programmas kods >)  
  un pabeidza
  ar šādām sekmēm:
  Nokārtoja eksāmenus ar šādām sekmēm:
  Nokārtoja centralizētos eksāmenus un saņēma vispārējās vidējās izglītības sertifikātus šādos mācību priekšmetos:
  sertifikāta Nr.
  Nokārtoja starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā un saņēma dokumentu:
  dokumenta Nr.
  Piedalījās
  Apbalvojumi >

  Direktors

  Pedagogi

       
  Izsniegts >. gada >.  >

  Piezīmes.

  1. O – aizsardzības elements – hologramma, kurā attēlots lielais valsts ģerbonis, zem kura puslokā novietots uzraksts "Vispārējā vidējā izglītība", bet fonā horizontālās līnijās – uzraksts "Izglītības un zinātnes ministrija".

  2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks.

  5.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.913

  (Pielikums MK 26.05.2015. noteikumu Nr.257 redakcijā)

  Sertifikāts

  Piezīmes.

  1.  – aizsardzības elements – hologramma, kurā attēlots papildinātais mazais valsts ģerbonis, zem kura novietots uzraksts "Valsts izglītības satura centrs".

  2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visos sertifikātos.

  3. Eksāmenu skaits katrā sertifikātā var būt atšķirīgs.

  4. * Norāda tikai latviešu valodas eksāmenā mazākumtautību izglītības programmās.

  6.pielikums
  Ministru kabineta
  2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.913

  (Pielikums MK 26.05.2015. noteikumu Nr.257 redakcijā)

  Sertifikāts

  Piezīmes.

  1. – aizsardzības elements – hologramma, kurā attēlots papildinātais mazais valsts ģerbonis, zem kura novietots uzraksts "Valsts izglītības satura centrs".

  2. Leņķiekavās norādīto informāciju ieraksta vai iespiež atbilstoši katram konkrētajam gadījumam. Pārējais teksts ir iespiests un identisks visos sertifikātos.

  3. Eksāmenu skaits katrā sertifikātā var būt atšķirīgs.

  4.  * Norāda tikai svešvalodu eksāmenos.

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.