(1) Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:00
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 682

  Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 57 9. §)
  Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  14. panta 13.1 punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai (turpmāk – sertifikāts), pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to.

  2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – dienests) izveidota Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija (turpmāk – komisija) piecu balsstiesīgu dienesta pārstāvju sastāvā izskata pretendenta iesniegumu par sertifikāta izsniegšanu (1. pielikums), iesniegumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu izglītības programmas īstenošanai privātpraksē (2. pielikums) un iesniegumu par atkārtota sertifikāta izsniegšanu (3. pielikums) (turpmāk kopā – iesniegums) un pieņem vienu no šajā punktā minētajiem lēmumiem:

  2.1. par sertifikāta izsniegšanu uz trijiem gadiem;

  2.2. par atteikumu izsniegt sertifikātu;

  2.3. par sertifikāta termiņa pagarināšanu uz trijiem gadiem;

  2.4. par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu;

  2.5. par atkārtota sertifikāta izsniegšanu;

  2.6. par sertifikāta anulēšanu.

  3. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdes ne retāk kā reizi mēnesī. Komisija lēmumus pieņem ar balsstiesīgo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, jautājumu izlemj komisijas priekšsēdētājs.

  4. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sekretāra funkcijas saskaņā ar dienesta vadītāja rīkojumu veic dienesta vadītāja norīkota persona (turpmāk – komisijas sekretārs). Komisijas sekretārs nepiedalās lēmuma pieņemšanā.

  5. Pretendents iesniegumu dienestā var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, noformējot elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniedzot dokumenta kopiju, pretendents komisijas sekretāram uzrāda dokumenta oriģinālu.

  6. Ja iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, komisijas sekretārs par to informē pretendentu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai. Termiņš nav īsāks par piecām darbdienām no dienas, kad iesniegums saņemts dienestā. Komisija pieprasa ziņas no Sodu reģistra, lai pārbaudītu, vai uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā vai Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

  7. Ja nav konstatēti šo noteikumu 14. un 15. punktā minētie atteikuma iemesli, pretendentam, pamatojoties uz komisijas sēdē pieņemto lēmumu un pretendenta iesniegumu, izsniedz komisijas priekšsēdētāja parakstītu sertifikātu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Par sertifikāta izsniegšanu dienests informē pretendentu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

  8. Komisija lēmumu par sertifikāta izsniegšanu uz trijiem gadiem pieņem mēneša laikā no dienas, kad iesniegums par sertifikāta izsniegšanu saņemts dienestā, izvērtējot šādus pretendenta iesniegtos dokumentus:

  8.1. iesniegums par sertifikāta izsniegšanu;

  8.2. dokuments, kas apliecina pedagoga profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (kopija), izņemot gadījumu, ja par pedagoga profesijai atbilstošu pretendenta izglītību un profesionālo kvalifikāciju ir ziņas Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

  8.3. izglītības programma, kuru pretendents vēlas īstenot privātpraksē;

  8.4. dokuments, kas apliecina, ka pretendenta valsts valodas zināšanu apjoms atbilst augstākajam valsts valodas prasmes līmenim (ja informācija nav citas institūcijas rīcībā). Minētā prasība attiecas uz personām, kurām jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi.

  9. Iesniegums par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu izglītības programmas īstenošanai privātpraksē dienestā iesniedzams vismaz mēnesi pirms tā derīguma termiņa beigām.

  10. Komisija lēmumu par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu uz trijiem gadiem pieņem mēneša laikā no dienas, kad dienestā saņemts iesniegums par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu izglītības programmas īstenošanai privātpraksē, pēc šādu pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēšanas:

  10.1. iesniegums par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu izglītības programmas īstenošanai privātpraksē;

  10.2. dokuments, kas apliecina pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi un tālākizglītību (kopija), izņemot gadījumu, ja par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi un tālākizglītību ir ziņas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību.

  11. Ja saņemta informācija par pretendenta vārda vai uzvārda maiņu, komisija 10 darbdienu laikā pēc tam, kad dienestā saņemta šāda informācija vai iesniegums par atkārtota sertifikāta izsniegšanu, pieņem lēmumu par atkārtota sertifikāta izsniegšanu un izsniedz to. Atkārtotu sertifikātu noformē atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam, papildus sertifikāta pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lieliem burtiem norādot "Atkārtots". Atkārtotajā sertifikātā tiek norādīts tas pats sertifikāta derīguma termiņš kā iepriekš izsniegtajā sertifikātā.

  12. Komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā to paziņo pretendentam, ja:

  12.1. pretendenta izglītība vai profesionālā kvalifikācija neatbilst pedagogam normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  12.2. iesniegtā izglītības programma neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  12.3. pretendents nav iesniedzis visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, tostarp dokumentus par pedagoga izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

  12.4. uz pretendentu attiecas Izglītības likumā vai Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.

  13. Komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt sertifikāta derīguma termiņu un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā to paziņo pretendentam, ja:

  13.1. pedagoga izglītība vai profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālās kompetences pilnveide un tālākizglītība neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  13.2. pedagogs nav iesniedzis visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un sistēmā nav ziņu par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi un tālākizglītību;

  13.3. uz pretendentu attiecas Izglītības likumā vai Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

  13.4. iesniegums par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu dienestā iesniegts pēc pretendentam iepriekš izsniegtajā sertifikātā norādītā derīguma termiņa beigām.

  14. Komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā to paziņo pretendentam, ja:

  14.1. saņemts pretendenta iesniegums, kurā lūgts anulēt izsniegto sertifikātu;

  14.2. pretendents dienestam sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas, kas bijušas par pamatu sertifikāta izsniegšanai;

  14.3. dienests vai cita kompetenta kontroles institūcija ir konstatējusi, ka uz pretendentu attiecas kāds no Izglītības likumā vai Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu;

  14.4. dienests ir konstatējis, ka pretendenta darbība, strādājot par pedagogu, kaitē izglītojamo interesēm, vai konstatēti citi izglītību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi;

  14.5. dienests ir konstatējis, ka izglītības programma neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  15. Ja pretendenta iesniegtajos dokumentos un citas institūcijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai komisija izlemtu jautājumu par sertifikāta piešķiršanu, komisija pieprasa pretendentam sniegt papildu informāciju.

  16. Ja komisija saņem pretendenta iesniegumu vai citāda veida informāciju, kas liecina, ka pedagoga privātprakses laikā ir izdarīti būtiski grozījumi privātpraksē īstenojamajā izglītības programmā (izglītības programmas nosaukuma maiņa; izglītības mērķgrupas maiņa un izglītības programmas veida maiņa; izglītības programmas apjomīga pilnveide saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos), komisija lemj par jauna sertifikāta izsniegšanu uz trijiem gadiem.

  17. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot dienesta vadītājam iesniegumu par komisijas pieņemtā administratīvā akta apstrīdēšanu.

  18. Komisija ne retāk kā reizi gadā pieprasa ziņas no kompetentās institūcijas, lai pārliecinātos, ka pedagogs, kuram izsniegts sertifikāts, atbilst Izglītības likumā vai Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 25. oktobra
  noteikumiem Nr. 682
  Iesniegums par sertifikāta pedagoga privātprakses uzsākšanai izsniegšanu
  (paraugs)
   

  (vārds, uzvārds (nominatīvā))

   

  (deklarētā dzīvesvietas adrese)


  personas kods      

       

   

  (deklarētā dzīvesvietas adrese)


  pasta indekss

  L

  V

      

   

  (faktiskā dzīvesvietas adrese)


  pasta indekss

  L

  V

      

  tālrunis  
  e-pasta adrese  

  Izglītības kvalitātes valsts dienestam

  Iesniegums
  par sertifikāta pedagoga privātprakses uzsākšanai izsniegšanu
     
   

  (vieta)

   

  Lūdzu piešķirt privātprakses uzsākšanas tiesības un izsniegt sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai (atbilstošo atzīmēt ar x):

  interešu izglītības programmas

  pieaugušo neformālās izglītības programmas

    
   

  (norādīt izglītības programmas veidu)

   
   

  (programmas nosaukums)

  (turpmāk – programma) īstenošanai. Programmas izglītības mērķgrupa ir izglītojamie (atzīmēt ar x izglītības mērķgrupu(-as), uz kuru(-ām) attiecas programma):

  pirmsskolas vecuma bērni (pirmsskolas izglītības pakāpē);

  obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši (pamatizglītības pakāpē);

  jaunieši (vidējās izglītības pakāpē);

  pieaugušie (personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu);

  personas ar īpašām vajadzībām.

  Programmas īstenošanas pilsēta un/vai novads:
   

  Pretendējot uz privātprakses pedagoga statusu un parakstot iesniegumu (atbilstošo atzīmēt ar x):

  apliecinu, ka nepastāv neviens no Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā vai citos normatīvajos aktos minētajiem ierobežojumiem, kas liegtu strādāt par pedagogu;

  apliecinu, ka valsts valodas zināšanu apjoms atbilst Ministru kabineta noteiktajam augstākajam valsts valodas prasmes līmenim, kas pedagogam nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai (atzīmē personas, kurām jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi);

  uzņemos atbildību par šajā iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu.

  Pielikumā1:

  1.

  2.

  ...

     

  (datums2)

   

  (vārds, uzvārds, paraksts2)

  Piezīmes.
  1 Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina, ka pretendentam ir iesniegumā norādītās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija.
  2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 25. oktobra
  noteikumiem Nr. 682
  Iesniegums par sertifikāta pedagoga privātprakses uzsākšanai derīguma termiņa pagarināšanu izglītības programmas īstenošanai privātpraksē
  (paraugs)
   

  (vārds, uzvārds (nominatīvā))

   

  (deklarētā dzīvesvietas adrese)


  personas kods      

       

   

  (deklarētā dzīvesvietas adrese)


  pasta indekss

  L

  V

      

   

  (faktiskā dzīvesvietas adrese)


  pasta indekss

  L

  V

      

  tālrunis  
  e-pasta adrese  

  Izglītības kvalitātes valsts dienestam

  IESNIEGUMS
  par sertifikāta pedagoga privātprakses uzsākšanai derīguma termiņa pagarināšanu izglītības programmas īstenošanai privātpraksē
     
   

  (vieta)

   

  Lūdzu pagarināt derīguma termiņu __________________ (datums) izsniegtajam sertifikātam Nr. _________ pedagoga privātprakses uzsākšanai.

  Ar parakstu apliecinu šajā iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu.

  Pielikumā1:

  1.

  2.

  ...

     

  (datums2)

   

  (vārds, uzvārds, paraksts2)

  Piezīmes.
  1 Iesniegumam pievieno pedagoga tālākizglītību un profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu kopijas. Kopijas nav jāpievieno, ja ziņas par pedagoga tālākizglītību un profesionālās kompetences pilnveidi ir Valsts izglītības informācijas sistēmā.
  2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  3. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 25. oktobra
  noteikumiem Nr. 682
  Iesniegums par atkārtota sertifikāta pedagoga privātprakses uzsākšanai izsniegšanu
  (paraugs)
   

  (vārds, uzvārds (nominatīvā))

   

  (deklarētā dzīvesvietas adrese)


  personas kods      

       

   

  (deklarētā dzīvesvietas adrese)


  pasta indekss

  L

  V

      

   

  (faktiskā dzīvesvietas adrese)


  pasta indekss

  L

  V

      

  tālrunis  
  e-pasta adrese  

  Izglītības kvalitātes valsts dienestam

  IESNIEGUMS
  par atkārtota sertifikāta pedagoga privātprakses uzsākšanai izsniegšanu
     
   

  (vieta)

   

  Lūdzu izsniegt atkārtotu sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai
   

  (norādīt pamatojumu)

  Pielikumā1:

  1.

  2.

  ...

     

  (datums2)

   

  (vārds, uzvārds, paraksts2)

  Piezīmes.
  1 Iesniegumam pievieno apliecinošu dokumentu (kopiju), uz kura pamata sertifikāts izsniedzams atkārtoti (piemēram, laulības apliecība).
  2 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
  4. pielikums
  Ministru kabineta
  2016. gada 25. oktobra
  noteikumiem Nr. 682

  (papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

  Latvijas Republika

  Izglītības kvalitātes valsts dienests

  Sertifikāts
  pedagoga privātprakses uzsākšanai
   

  Nr.

   

  (izdošanas vieta)

    
     

  (datums)

    

   

  (vārds, uzvārds)

   

  (personas kods)


  ir ieguvis(-usi) pedagoga privātprakses uzsākšanas tiesības izglītības programmas

   

  (programmas nosaukums)


  īstenošanai


  Sertifikāts derīgs līdz 

  . gada

   

  .

   

  Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanas komisijas priekšsēdētājs

  (vārds, uzvārds)

  (paraksts)

  Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.