(1) Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 24. janvāra noteikumus Nr. 31 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.112

  Rīgā 2003.gada 11.martā (prot. Nr.14 28.§)
  Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem
  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 9.punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

  1.1 Izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

  1.1 1. 9. klases vai 12. klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar lēmumu, kuru pieņem izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz:

  1.1 1.1. pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas izglītības iestādē iesniegts ne vēlāk kā mēnesi pirms izglītojamā pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā;

  1.1 1.2. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu izrakstu, kas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību (turpmāk – izraksts), ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi;

  1.1 2. 12.klases izglītojamo, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā piedalās starptautiskās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas, no valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā ne vēlāk kā mēnesi pirms izglītojamā pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas sporta federācijas apliecinājumu, ka izglītojamais ir attiecīgās sporta federācijas pārstāvētā olimpiskā sporta veida valsts pieaugušo izlases komandas dalībnieks un valsts pārbaudes darbu norises laikā piedalās sporta federācijas apstiprinātā sporta sacensību kalendārā iekļautajās starptautiskajās sporta sacensībās vai sporta nometnē ārpus Latvijas teritorijas;

  1.1 3. 9.klases vai 12.klases izglītojamo no pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības valsts pārbaudījuma atbrīvo ar izglītības un zinātnes ministra lēmumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijā ne vēlāk kā mēnesi pirms izglītojamā pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas attiecīgajā mācību gadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā un kam pievienota izglītojamajam izsniegta derīga Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas identifikācijas kartes kopija;

  1.1 4. 9.klases izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes pedagoģiskās padomes ieteikumu.

  (MK 15.01.2008. noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr. 263; MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 453)

  1.2 3.klases un 6.klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem var atbrīvot ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz motivētu izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu. Rīkojumā norāda izglītojamā atbrīvošanas iemeslu.

  (MK 24.03.2009. noteikumu Nr.263 redakcijā)

  2. Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts (turpmāk – ārsts) izrakstu izsniedz, ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ uz laiku vai pastāvīgi zaudējis spējas kārtot valsts pārbaudījumus.

  (MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 453 redakcijā)

  3. Ārsts izrakstu izsniedz pēc izglītojamā personīgas apskates un izmeklēšanas, kā arī ņemot vērā ārsta rīcībā esošo medicīnisko informāciju. Izrakstā norāda, vai par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem ir veselības stāvoklis, un termiņu, uz kādu izglītojamais ir atbrīvojams no valsts pārbaudījumiem. Pirms izraksta izsniegšanas ārsts, ja nepieciešams, nosūta izglītojamo uz papildu izmeklējumiem un konsultācijām pie citiem speciālistiem.

  (MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 453 redakcijā)

  4. (Svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 453)

  5. (Svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 453)

  6. (Svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 453)

  7. (Svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 453)

  8. (Svītrots ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263.)

  9. Ja izglītojamais ārstējas stacionārā ārstniecības iestādē, viņa atbrīvošanu no valsts pārbaudījumiem kārto tās izglītības iestādes vadītājs, kurā izglītojamais mācījies pastāvīgi.

  10. Ja izglītojamais saslimis pēc šo noteikumu 1.1 1. apakšpunktā norādītā dokumentu iesniegšanas termiņa vai valsts pārbaudījumu norises laikā, attiecīgos dokumentus iesniedz nekavējoties. Ja izglītojamais valsts pārbaudījumu norises laikā izveseļojas (iesniedz ārsta izsniegtu izrakstu), pārējos valsts pārbaudījumus viņš var kārtot normatīvajos aktos par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā.

  (MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 453 redakcijā)

  10.1 Izglītības iestādes vadītājs izrakstu glabā, kamēr tas ir nepieciešams šo noteikumu 1.1 1. apakšpunktā minēto funkciju izpildei, bet ne ilgāk kā gadu pēc ārsta izrakstā norādītā termiņa beigām, uz kādu izglītojamais ir atbrīvojams no valsts pārbaudījumiem.

  (MK 01.10.2019. noteikumu Nr. 453 redakcijā)

  11. Izglītojamais, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai pastāvīgi, ir tiesīgs saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja ir izpildītas pārējās Vispārējās izglītības likumā paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai.

  12. Izglītojamais, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, ir tiesīgs saņemt apliecību par pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja nokārtoti noteiktie valsts pārbaudījumi un ir izpildītas pārējās Vispārējās izglītības likumā paredzētās prasības attiecīgā dokumenta saņemšanai.

  13. Izglītojamais, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atbrīvots no valsts pārbaudījumiem, ir tiesīgs, pamatojoties uz motivētu pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, kārtot valsts pārbaudījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku attiecīgajā mācību gadā noteiktajā laikā.

  (Grozīts ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.412; MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.16; MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263)

  14. (Svītrots ar MK 24.03.2009. noteikumiem Nr.263.)

  15. (Svītrots ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.412.)

  16. (Svītrots ar MK 19.06.2007. noteikumiem Nr.412.)

  17. 2008./2009.mācību gadā šo noteikumu 1.12., 1.13.apakšpunktā un 4.punktā minētos dokumentus iesniedz līdz 2009.gada 20.aprīlim.

  (MK 24.03.2009. noteikumu Nr.263 redakcijā)

  Ministru prezidents E.Repše

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.112
  Slimības, kuras var būt par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no valsts pārbaudījumiem

  (Pielikums svītrots ar MK 01.10.2019. noteikumiem Nr. 453)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.