(1) Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:03
  Ministru kabineta noteikumi Nr.1002

  Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 13.§)
  Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 20.1 punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.

  2. Izglītības iestāde atbilstoši īstenotajai izglītības programmai nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus. Bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanai izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības iestādes bibliotēkas darbību tai atbilstošās telpās, kurās ir attiecīgas mēbeles, apgaismojums un tehniskais aprīkojums, kā arī kvalificēts izglītības iestādes bibliotekārs ar izglītības iestādes lielumam atbilstošu slodzi.

  3. Izglītības iestādes vadītājs atbilstoši īstenotajai izglītības programmai nodrošina izglītības iestādes bibliotēkā piekļuvi mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, datubāzēm, internetam un elektroniskās informācijas resursiem.

  4. Izglītības iestāde var saņemt no reģiona galvenās bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citām institūcijām metodisko un konsultatīvo atbalstu bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanas jautājumos.

  5. Izglītības iestāde īsteno dažādus lasīšanas veicināšanas pasākumus un atbalsta izglītojamos informācijas meklēšanas un izmantošanas prasmju apguvē.

  6. Izglītības iestāde sadarbībā ar publiskajām bibliotēkām nodrošina iespēju izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumus.

  7. Ja izglītības iestāde nenodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus izglītības iestādes bibliotēkā, izglītības iestādes dibinātājam vai izglītības iestādes vadītājam ir pienākums noslēgt vienošanos ar attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo bibliotēku par bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu ar nosacījumu, ka, slēdzot šādu vienošanos, tiek nodrošināti izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai atbilstoši bibliotekārie un informācijas pakalpojumi.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.