(1) Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

 • Dati iegūti: 2023. gada 30. septembris, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr.89

  Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.7 10.§)
  Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 35.punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas īsteno aizgādību) (turpmāk – vecāki), pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.

  2. Ja bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē, izglītības iestāde informē audžuģimeni, aizbildni vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus.

  3. Noteikumi attiecas uz izglītojamiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas).

  (MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

  4. Izglītības iestādes vadītājs nosaka:

  4.1. kārtību, kādā katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē;

  4.2. personu, kuru vecāki informē, ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi;

  4.3. kārtību, kādā vecāki informē šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto personu par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi;

  4.4. personu, kas ir atbildīga par vecāku informēšanu, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi.

  5. Izglītības iestāde informē vecākus par šo noteikumu 4.punktā minēto kārtību un atbildīgajām personām.

  6. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, izglītības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.

  7. Ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi un vairāk nekā trīs mācību dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī – vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.

  (MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

  7.1 Informāciju par tāda izglītojamā neattaisnotiem kavējumiem, kurš iegūst izglītību tālmācības formā, kā arī kavējumu iemesliem un rīcību to novēršanai izglītības iestāde ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā, ja izglītojamais vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas nav reģistrējies tiešsaistē bez attaisnojoša iemesla.

  (MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

  7.2 Pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības speciālists, ievērojot Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju, ja nepieciešams, sadarbībā ar izglītības iestādi un citām institūcijām, tostarp sociālo dienestu un bāriņtiesu, noskaidro izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus un koordinē to novēršanu.

  (MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

  8. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

  9. Izglītības kvalitātes valsts dienests reizi gadā apkopo un analizē Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju un sniedz metodisku atbalstu pašvaldībām un izglītības iestādēm priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai.

  (MK 06.09.2016. noteikumu Nr. 592 redakcijā)

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.