(1) Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:02
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 388

  Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 12. §)
  Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē
  Izdoti saskaņā ar likuma
  "Par audzinoša rakstura piespiedu
  līdzekļu piemērošanu bērniem"
  34. panta trešo daļu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē (turpmāk – iestāde).

  2. Saņemot tiesas (tiesneša) nolēmumu par bērna ievietošanu iestādē, pašvaldība norīko personu, kas pašvaldības vārdā nodrošina minētā nolēmuma izpildi (turpmāk – pašvaldības atbildīgā persona).

  3. Pašvaldības atbildīgā persona 10 darbdienu laikā no tiesas (tiesneša) nolēmuma spēkā stāšanās dienas nogādā bērnu iestādē.

  4. Pašvaldības atbildīgā persona šo noteikumu 3. punktā minētajā termiņā vienlaikus ar bērna nogādāšanu iestādē nodrošina šādu dokumentu nodošanu iestādes direktoram vai viņa pilnvarotajai personai:

  4.1. tiesas (tiesneša) nolēmumu par bērna ievietošanu iestādē;

  4.2. bērna dzimšanas apliecību vai tās kopiju vai personu apliecinoša dokumenta kopiju;

  4.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) un profilaktiskās potēšanas karti vai informāciju par vakcināciju;

  4.4. bērna raksturojumu, ko sagatavojusi izglītības iestāde, kurā bērns iepriekš bijis uzņemts (turpmāk – izglītības iestāde), vai darbavieta, vai pašvaldība (atbilstoši bērna deklarētajai vai faktiskajai dzīvesvietai);

  4.5. bērna sadzīves apstākļu apsekošanas aktu, ko sagatavojis pašvaldības (atbilstoši bērna deklarētajai vai faktiskajai dzīvesvietai) sociālais dienests.

  5. Pašvaldības atbildīgā persona šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas nodrošināšanai sadarbojas ar izglītības iestādes direktoru un bērna vecākiem vai citu bērna likumisko pārstāvi, kam ir pienākums sadarboties ar pašvaldības atbildīgo personu, kā arī pēc pašvaldības atbildīgās personas lūguma iesniegt tai šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētos dokumentus.

  6. Pēc bērna uzņemšanas iestādē iestādes direktors triju darbdienu laikā rakstiski informē izglītības iestādi par bērna uzņemšanu iestādē un norāda uzņemšanas datumu.

  7. Izglītības iestāde, saņemot šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju, triju darbdienu laikā atskaita bērnu no izglītības iestādes ar rīkojumu, kurā norāda informāciju par bērna uzņemšanu iestādē, un 10 darbdienu laikā nosūta bērna personas lietu iestādei.

  8. Iestādes direktors nodrošina, ka informācija par bērnu tiek ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts rīkojums par bērna uzņemšanu iestādē attiecīgajā izglītības programmā.

  9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 3. februāra noteikumus Nr. 59 "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 20. nr.).

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.