(1) Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.523

  Rīgā 2011.gada 5.jūlijā (prot. Nr.41 18.§)
  Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas
  Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 12.punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai (turpmāk – mērķdotācija) pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas (turpmāk – profesionālās izglītības programmas).

  2. Pašvaldības nodrošina, ka līdz attiecīgā gada 5. septembrim Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) tiek ievadīta informācija par izglītojamo skaitu profesionālās izglītības programmās un dienesta viesnīcās dzīvojošo izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī.

  (MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 478 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 491; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 362; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  3. Attiecīgā nozares ministrija, ņemot vērā šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, aprēķina normēto izglītojamo skaitu, piemērojot profesionālās izglītības programmu veidiem šādus koeficientus:

  3.1. mākslas vidējās izglītības programmām (izņemot Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās programmas) – 1,27;

  3.2. pedagoģiskās korekcijas programmām – 1,48;

  3.3. Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajām vidējās izglītības mākslas programmām – 2,52;

  3.4. Kultūras ministrijas pārraudzībā esošajām vidējās izglītības mūzikas programmām – 3,49;

  3.5. profesionālās izglītības programmām, kas nav minētas šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā, – 1.

  (MK 17.09.2013. noteikumu Nr. 892 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 478)

  4. Profesionālās izglītības kompetenču centros izglītojamo skaitam piemēro papildu koeficientu 1,1.

  5. Lai pašvaldībām noteiktu mērķdotācijām paredzēto finansējuma apmēru vienam mēnesim, nozares ministrija aprēķina:

  5.1. pedagogu darba likmju skaitu mācību stundu plāna īstenošanai atbilstoši normētā izglītojamo skaita attiecībai pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi – 10,8 : 1;

  5.2. pedagogu darba likmju skaitu dienesta viesnīcā atbilstoši dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo skaita attiecībai pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi – 75 : 1;

  5.3. pedagogu darba algu fondu, reizinot pedagogu darba likmju skaitu ar Ministru kabineta noteikto pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi;

  5.4. 10 procentu no mācību stundu plāna īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktam aprēķinātā pedagogu darba algu fonda, lai nodrošinātu piemaksas profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumiem;

  5.5. ne mazāk kā 14,5 procentus no mācību stundu plāna īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktam aprēķinātā pedagogu darba algu fonda – samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;

  5.6. 20,43 procentus no atbilstoši šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktam aprēķinātā pedagogu darba algu fonda – izglītības iestādes vadītāju, viņu vietnieku un pārējo pedagogu darba samaksai;

  5.7. profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām, ņemot vērā:

  5.7.1. informāciju, ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim, par to pedagogu mēneša darba likmju skaitu katrā pašvaldībā un izglītības programmā kārtējā gada 1. septembrī, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi;

  5.7.2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

  5.8. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  (MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 478 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 491; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 527)

  6. Nozares ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 2. punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

  6.1 (Svītrots ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 478)

  7. Izglītības un zinātnes ministrija mērķdotācijas sadales projektu iesniedz Ministru kabinetā. Pēc projekta akceptēšanas Ministru kabinetā Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar finansēšanas plānu mērķdotāciju pārskaita pašvaldībām.

  8. Mērķdotācijas sadales projektu profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kurām finansējumu piešķir no Kultūras ministrijas budžeta, apstiprina kultūras ministrs, un Kultūras ministrija to saskaņā ar finansēšanas plānu pārskaita pašvaldībām.

  9. Pašvaldības sadarbībā ar sabiedrības pārstāvjiem izstrādā un apstiprina saņemtās mērķdotācijas sadales kārtību un atbilstoši tai sadala finansējumu izglītības iestādēm piecu darbdienu laikā pēc mērķdotāciju sadalījuma apstiprināšanas Ministru kabinetā, ievadot sistēmā informāciju par piešķirtās mērķdotācijas apjomu katrai izglītības iestādei.

  (Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 491; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 362; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  9.1 Pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais finansējums nepārsniedz divus procentus no pašvaldībai piešķirtās mēneša mērķdotācijas.

  (MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 491 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 362; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  10. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē pedagogu darba samaksu.

  11. Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

  12. Pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz iepriekšējā gada 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (pielikums) un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma). Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Nozaru ministrijas mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

  (MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 491 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 527)

  12.1 Mērķdotāciju laikposmam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam ministrija aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju par izglītojamo skaitu 2013.gada 1.septembrī.

  (MK 17.09.2013. noteikumu Nr.892 redakcijā)

  12.2 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu laikposmam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam nozares ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām atbilstoši šo noteikumu 6.1 punktam, pamatojoties uz informāciju, ko pašvaldības sniegušas līdz 10.septembrim par 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi ieguvušo pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu 2013.gada 1.septembrī.

  (MK 17.09.2013. noteikumu Nr.892 redakcijā)

  12.3 Ja pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, norādītais atlikums atbilstoši pielikuma 1. ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" pārsniedz viena procenta apmēru no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

  (MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 491 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 527; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 362; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  12.4 Izglītības un zinātnes ministrija kārtējā gada septembrī pārskaita pašvaldībām mērķdotācijas avansa maksājumu 75 procentu apmērā no viena mēneša mērķdotācijas, kas apstiprināta ikgadējā valsts budžeta likumā par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

  12.5 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 12. punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

  (MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 362 redakcijā)

  12.6 Pašvaldības līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 12. punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

  (MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 362 redakcijā)

  13. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.

  Ministru prezidents V.Dombrovskis

  Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2011.gada 5.jūlija
  noteikumiem Nr. 523

  (Pielikums MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 527 redakcijā)

  Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
  Datu apkopošanas pamatojums –
  Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas"
  Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED
  Pārskats par mērķdotācijas pašvaldībām izlietojumu
    
   KODI
  Pašvaldības nosaukums 
  Pārskata periods 
   
  euro, centi
  KodsPosteņa nosaukums62. resora programma 05.00.00
  "Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
  (profesionālās izglītības iestādes un programmas)
  vai
  22. resora programma 20.00.00
  "Kultūrizglītība"
  AB1
  ATL_sakAtlikums uz pārskata perioda sākumu 
  MERK_DOTSaņemts pārskata periodā/mērķdotācija
  (saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas vai Kultūras ministrijas)
   
  PASV_UZ_IZMPašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju vai Kultūras ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums) 
  1000*Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200) 
  1100*Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par: 
  3. kv**3. kvalitātes pakāpi 
  4. kv**4. kvalitātes pakāpi 
  5. kv**5. kvalitātes pakāpi 
  1. kv***1. kvalitātes pakāpi 
  2. kv***2. kvalitātes pakāpi 
  3. kv***3. kvalitātes pakāpi 
  1140*Piemaksas, prēmijas un naudas balvas: 
  1145*Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas 
  1146*Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti
  (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)
   
  1147*Piemaksa par papildu darbu 
  1148*Prēmijas un naudas balvas 
  1149*Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas
  (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)
   
  1200*Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
  1210*Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
  1220*Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 
  1221*Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
  Slimības nauda**** 
  Atlaišanas pabalsti***** 
  ATL_beigAtlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT - PASV_UZ_IZM − 1000) 
  ATL_faktFaktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām 
  Piezīmes.

  1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

  2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.

  3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

  4. **** Darbnespējas A lapu apmaksa.

  5. ***** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 3. panta ceturto daļu.

  Paskaidrojums par:

  ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma aprakstsSumma
    

  ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma aprakstsSumma
    

  1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem

  Izglītības iestādes nosaukumsSumma
    

  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

   
  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.