(1) Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūnijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 614

  Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 64. §)
  Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
  14. panta 44. punktu

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai (turpmāk – valsts budžeta līdzekļi), kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē (turpmāk – izglītojamais);

  1.2. valsts budžeta līdzekļu apmēru vienam izglītojamam dienā.

  2. Noteikumi neattiecas uz izglītības iestādēm, kurām valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai piešķir saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.

  3. Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam valsts izglītības iestādēs ir 3,09 euro dienā, bet pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 1,545 euro dienā.

  (MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 335 redakcijā)

  4. Valsts budžeta līdzekļus Izglītības un zinātnes ministrija plāno, pamatojoties uz izglītojamo skaitu izglītības iestādēs attiecīgā mācību gada 1. septembrī, un tos piešķir neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa.

  5. Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā šo noteikumu 3. punktā noteikto valsts budžeta līdzekļu apmēru vienam izglītojamam dienā, mācību dienu skaitu attiecīgajā mācību gadā un Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim ievadīto un apstiprināto informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā mācību gada 1. septembrī, aprēķina valsts budžeta līdzekļu apmēru:

  5.1. katrai valsts izglītības iestādei – to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai, kuri mācās attiecīgajā valsts izglītības iestādē;

  5.2. katrai pašvaldībai – to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai, kuri mācās attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs.

  6. Izglītības un zinātnes ministrija mācību gada laikā katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam pārskaita katrai valsts izglītības iestādei un katrai pašvaldībai valsts budžeta līdzekļus nākamajam mēnesim uz kontu Valsts kasē. Janvārim paredzētos valsts budžeta līdzekļus Izglītības un zinātnes ministrija pārskaita līdz 5. janvārim. Lai nodrošinātu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanu septembrī, Izglītības un zinātnes ministrija līdz divdesmit piektajam augustam pārskaita avansu atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā apstiprinātajam izglītojamo skaitam uz iepriekšējā mācību gada 1. septembri. Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā avansa apmēru un atbilstoši izglītojamo skaitam uz attiecīgā mācību gada 1. septembri, precizē valsts budžeta līdzekļu apmēru par septembri un veic pārskaitījumu vienlaikus ar maksājumu par oktobri.

  7. Pašvaldība atbilstoši izglītojamo skaitam sadala valsts budžeta līdzekļus attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm izglītojamo ēdināšanai.

  8. Ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai.

  (Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 666)

  9. Valsts izglītības iestādes un pašvaldības katru gadu līdz 20. janvārim sagatavo veidlapu "Pārskats par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem" (turpmāk – veidlapa) (1. pielikums) par iepriekšējā kalendāra gadā izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem. Lai pārbaudītu, parakstītu un iesniegtu veidlapu, izmanto e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

  (Grozīts ar MK 10.11.2020. noteikumiem Nr. 666)

  9.1 Pašvaldības iesniegtajā veidlapā par iepriekšējā kalendāra gadā izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem uzrādīto atlikumu Izglītības un zinātnes ministrija ietur no nākamajā mācību gadā pašvaldībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam aprēķinātā valsts budžeta līdzekļu apmēra.

  (MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

  10. Noteikumi piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

  11. Lai uzrādītu izlietotos valsts budžeta līdzekļus, valsts izglītības iestādes un pašvaldības izmanto šādas ePārskatos pieejamās veidlapas:

  11.1. līdz 2020. gada 20. janvārim izmanto šo noteikumu 1. pielikumā norādīto veidlapu par pārskata periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;

  11.2. līdz 2021. gada 20. janvārim izmanto šo noteikumu 2. pielikumā norādīto veidlapu par pārskata periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

  (MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

  11.1 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim iesniedz ePārskatos pieejamo veidlapu par pārskata periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet līdz 2022. gada 20. janvārim – veidlapu par pārskata periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija.

  (MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

  12. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidents A. K. Kariņš

  Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
  1. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 10. decembra
  noteikumiem Nr. 614

  (Pielikums MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

  Pārskats par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem
   KODS
  Pašvaldības nosaukums 
  Valsts izglītības iestāde 
    
  Pārskata gads 
         
  KlaseNaudas līdzekļu atlikums no iepriekšējā pārskata periodaPārskata periodā no Izglītības un zinātnes ministrijas
  saņemtie naudas līdzekļi
  Pārskata periodā
  Izglītības un zinātnes ministrijai atmaksātie naudas līdzekļi
  Naudas līdzekļu izlietojums pārskata periodāNaudas līdzekļu atlikums
  (1 + 2 – 3 – 4)
  Pašvaldības
  budžeta līdzekļu izlietojums pārskata periodā*
  A123456
  1.–4. klase      
  5. klase     x
  6. klase     x
  7. klase     x
  8. klase     x
  9. klase     x
  Piezīme. * Norāda pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu saistībā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai" izpildi.

  ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS,
  IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

  2. pielikums
  Ministru kabineta
  2019. gada 10. decembra
  noteikumiem Nr. 614

  (Pielikums MK 10.11.2020. noteikumu Nr. 666 redakcijā)

  Pārskats par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim
   KODS
  Pašvaldības nosaukums 
  Valsts izglītības iestāde 
    
  Pārskata gads 

  1. tabula

  KlaseNaudas līdzekļu atlikums
  no iepriekšējā
  pārskata perioda,
  euro
  Pārskata periodā no Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtie naudas līdzekļi,
  euro
  Pārskata periodā Izglītības un zinātnes ministrijai atmaksātie naudas līdzekļi,
  euro
  Naudas līdzekļu izlietojums pārskata periodā,
  euro
  Naudas līdzekļu atlikums,
  euro
  Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pārskata periodā,
  euro**
  naudas līdzekļi,
  izņemot 3. ailē minētos līdzekļus
  naudas līdzekļi, kas piešķirti attālināta mācību procesa ietvaros*KOPĀ
  (2 + 3)
  naudas līdzekļi,
  izņemot 6. ailē
  minētos līdzekļus
  naudas līdzekļi, kas piešķirti attālināta mācību procesa ietvaros*KOPĀ
  (5 + 6)
  naudas līdzekļi, izņemot 9. ailē minētos līdzekļusnaudas līdzekļi, kas piešķirti
  attālināta mācību
  rocesa ietvaros*
  KOPĀ
  (8 + 9)
  naudas līdzekļi,
  izņemot 12. ailē minētos līdzekļus
  (1 + 2 – 5 – 8)
  naudas līdzekļi, kas piešķirti attālināta mācību procesa ietvaros*
  (3 – 6 – 9)
  KOPĀ
  (11 + 12)
   
  A1234567891011121314
  1.–4.
  klase
                
  5.
  klase
               x
  6.
  klase
               x
  7.
  klase
               x
  8.
  klase
               x
  9.
  klase
               x
  Piezīmes.

  1. * Norāda naudas līdzekļus, kas attālinātā mācību procesa ietvaros piešķirti valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību.

  2. ** Norāda pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu saistībā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai" izpildi.

  2. tabula

   Izglītojamo skaits no 1. līdz 9. klasei, kuriem ēdināšana tika nodrošināta attālināta mācību procesa ietvaros valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību
  Grupaizglītojamo skaits uz 2020. gada 30. aprīliizglītojamo skaits uz 2020. gada 31. maiju
  Izglītojamie no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm  

  ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS,
  IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.