(1) Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:00
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumus Nr. 681 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība".
  Ministru kabineta noteikumi Nr.397

  Rīgā 2015.gada 14.jūlijā (prot. Nr.34 10.§)
  Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 8. punktu
  un 24. panta trešo daļu
  (Grozīta ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 195)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka:

  1.1. izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību;

  1.2. Izglītības likumā noteikto institūciju – biedrību, nodibinājumu, amatu meistaru darbnīcu, studiju vai Nacionālo bruņoto spēku vienību, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana (turpmāk – institūcija), – reģistrācijas kārtību;

  1.3. koledžas darbības uzsākšanas kritērijus.

  (Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 195)

  2. Noteikumi neattiecas uz augstskolām, to filiālēm un institūcijām, kas īsteno tikai pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmas.

  2.1 Šo noteikumu izpratnē par izglītības programmas īstenošanas vietas adresi nav uzskatāma vieta, kur tiek īstenoti tikai tādi mācību un audzināšanas pasākumi, kas paredz atbilstošu vidi, telpas un materiāltehnisko nodrošinājumu, piemēram, īstenojot individuālu darba vidē balstītu mācību plānu, praktiskās mācības, mācību praksi, starpdisciplināru kursu "Projekta darbs" (veicot pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu), izglītojamo interesēm atbilstošu specializētu kursu, iesaistot partnerus, lai nodrošinātu atsevišķu izglītojamam plānoto rezultātu sasniegšanu vai kursu apgūšanu, vai īstenojot vienreizējus mācību un audzināšanas pasākumus.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā)

  3. Izglītības iestādes reģistrē Izglītības iestāžu reģistrā. Institūcijas reģistrē Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) sastāvdaļa. Izglītības iestāžu reģistru un Izglītības likumā noteikto institūciju reģistru (turpmāk – reģistrs) kārto pilnvarota Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – dienests) atbildīgā amatpersona (turpmāk – amatpersona).

  (Grozīts ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 372)

  4. Amatpersona, izvērtējot izglītības iestādes vai institūcijas dibinātāja pilnvarotas personas (turpmāk – iesniedzējs) iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu:

  4.1. par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju reģistrā;

  4.2. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19);

  4.3. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19);

  4.4. (svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19);

  4.5. par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atteikumu;

  4.6. par atteikumu izdarīt grozījumus reģistrā;

  4.7. par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra.

  (Grozīts ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 372)

  5. (Svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  6. Amatpersonas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta vadītājam. Dienesta vadītāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  II. Izglītības iestādes un institūcijas reģistrācijai iesniedzamie dokumenti un to izskatīšanas kārtība

  7. Izglītības iestādēm piemēro Izglītības likuma 24. pantā noteiktās reģistrācijas prasības, savukārt attiecībā uz institūcijām šīs prasības samērīgi pielīdzina.

  8. Iesniedzējs mēneša laikā pēc izglītības iestādes vai institūcijas dibināšanas vai mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par izglītojošas darbības uzsākšanu, iesniedz dienestā iesniegumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju.

  (Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  9. Iesniegumam par izglītības iestādes reģistrāciju pievieno Izglītības likuma 24. panta trešajā daļā minēto dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas.

  9.1 Iesniegumam par koledžas reģistrāciju pievieno dokumentus, kas apliecina koledžas atbilstību šādiem koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem:

  9.1 1. koledža īstenos vismaz divas studiju programmas, un to īstenošanā iesaistīsies vismaz 12 personas ar doktora grādu vai ar augstāko izglītību bez doktora grāda, ja tām atbilstoši Augstskolu likumam ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs praktiskā darba stāžs nozares studiju virziena specialitātēs, kurās tiks īstenotas studiju programmas;

  9.1 2. koledžas dibinātāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir telpas kvalitatīvai studiju programmu īstenošanai uz vismaz astoņiem gadiem;

  9.1 3. koledžas telpu plānojums nodrošinās, ka studiju programmu īstenošanā vienlaikus notiekoša mācību procesa laikā telpu platība būs ne mazāka par 7 m2 uz vienu studējošo, ieskaitot akadēmiskā personāla individuālajam darbam paredzētās telpas;

  9.1 4. koledža spēj nodrošināt saistības pret tās studiju programmās studējošajiem vismaz 711 435 euro apmērā, un to apliecina bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantija;

  9.1 5. koledžai nošķirtās kustamās un nekustamās mantas vērtība ir ne mazāka par 2 845 743 euro, un to apliecina sertificēta vērtētāja vērtējums, šī manta nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta ar lietu tiesībām, tai nav uzlikts aizliegums;

  9.1 6. nevienam no koledžas dibinātājiem nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, neviens no koledžas dibinātājiem nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, neviena dibinātāja saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nedz arī uzsākta tiesvedība par kāda dibinātāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

  9.1 7. koledžas telpas, kurās tiks īstenotas studiju programmas, ir apdrošinātas uz laiku, ne mazāku par gadu;

  9.1 8. koledžas materiāltehniskais nodrošinājums atbildīs studiju programmu īstenošanas nosacījumiem un sanitāri higiēniskajām prasībām, koledžai ir datoraprīkojums, kas nodrošinās studējošo vajadzības;

  9.1 9. koledžā ir bibliotēka, kurā pieejama plānoto studiju programmu apguvei nepieciešamā literatūra un informatīvie izdevumi, un tajā ir nodrošināta pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem, kas nepieciešami patstāvīgajam, zinātniskajam un pētniecības darbam;

  9.1 10. koledžas (izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmā esošu koledžu) direktoram, ar kuru noslēgts darba līgums, ir vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināts grāds, vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze, akadēmiskā darba pieredze vai darba pieredze saistītā nozarē un vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā;

  9.1 11. docentiem, lektoriem un asistentiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, ir attiecīgajam amatam Augstskolu likumā noteiktā augstākā izglītība vai praktiskā darba stāžs.

  (MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

  10. Iesniegumam par institūcijas reģistrāciju pievieno institūcijas darbību reglamentējošu normatīvo aktu, kas paredz izglītojošas darbības veikšanu (piemēram, statūtus, nolikumu par izglītojošu darbību), un dokumentus, kas apliecina šajā iesniegumā minētās ziņas.

  11. Pirms izglītības iestādes vai institūcijas reģistrēšanas dienests pārliecinās, vai izglītības programmas īstenošanas vietas telpas atbilst higiēnas un drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām prasībām:

  11.1. iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas apliecinājumu par objekta atbilstību higiēnas prasībām un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par objekta atbilstību ugunsdrošības prasībām;

  11.2. izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

  11.3. būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;

  11.4. izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

  (Grozīts ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 372)

  12. Šajos noteikumos minēto dienesta uzdevumu veikšanai Valsts zemes dienests tiešsaistes datu pārraides režīmā sniedz dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datus un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus. Amatpersonai, pamatojoties uz Valsts adrešu reģistra vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas informāciju, ir tiesības, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt reģistrā ziņas par izglītības iestāžu un institūciju adresēm.

  (Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  13. Amatpersona izvērtē, vai šo noteikumu 8., 9., 9.1 un 10. punktā minētais iesniegums un dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

  (Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 195)

  III. Izglītības iestādes un institūcijas iekļaušana reģistrā un grozījumu izdarīšana reģistrā

  14. Amatpersona, pieņemot lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju reģistrā, piešķir tai reģistrācijas numuru un izdara ierakstu reģistrā. Lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju dienests triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē sistēmā (www.viis.lv). Informācijai par izglītības iestādi vai institūciju piešķir publiskas ticamības statusu.

  (Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19; MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 372)

  15. Informāciju par izglītības iestādi reģistrā norāda atbilstoši Izglītības likumam.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā)

  16. Reģistrā par institūciju norāda šādas ziņas:

  16.1. nosaukums;

  16.2. juridiskā adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

  16.3. dibinātājs;

  16.4. juridiskais statuss;

  16.5. lēmums par institūcijas dibināšanu vai izglītojošas darbības uzsākšanu, tā pieņemšanas datums;

  16.6. reģistrācijas datums;

  16.7. piešķirtais reģistrācijas numurs;

  16.8. institūcijas veids atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

  16.9. darbību reglamentējoša normatīvā akta apstiprināšanas datums;

  16.10. vadītājs vai atbildīgā persona;

  16.11. institūcijas tālruņa numurs;

  16.12. institūcijas elektroniskā pasta adrese;

  16.13. tīmekļvietnes adrese (ja ir);

  16.14. telpu platība;

  16.15. adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem izglītības programmas īstenošanas vietai, kuras izveide ir saskaņota ar institūcijas dibinātāju vai atbildīgo personu.

  17. Izglītības iestādei vai institūcijai ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc reģistrā norādāmās informācijas, kā arī izglītības programmas īstenošanas vietas telpu plānojuma vai būves vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām rakstiski informēt par to amatpersonu, iesniedzot attiecīgo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā)

  18. (Svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  19. Ja mainījusies reģistrā norādāmā informācija, izņemot šo noteikumu 19.1 un 19.2 punktā minēto informāciju, amatpersona triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minēto dokumentu saņemšanas to aktualizē, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā)

  19.1 Izglītības iestāde vai institūcija pievieno un aktualizē sistēmā nolikumu vai citu darbību reglamentējošu normatīvo aktu (valsts izglītības iestāde un augstākās izglītības iestāde sistēmā ietver atsauci uz izglītības iestādes nolikumu vai satversmi tīmekļvietnē www.likumi.lv), kā arī ievada informāciju par tā apstiprināšanas datumu.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2020., sk. 31.1 punktu)

  19.2 Izglītības iestādei vai institūcijai ir pienākums aktualizēt reģistrā norādāmo informāciju par izglītības iestādes vadītāju un izglītības programmas īstenošanas vietas adresi.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2020., sk. 31.1 punktu)

  20. Amatpersonai ir tiesības pārliecināties par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrā ievadītās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un sazināties ar informācijas ievadītāju, norādot uz nepieciešamību precizēt vai labot ievadīto informāciju, ja tā ir kļūdaina vai nepilnīga.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā)

  IV. Izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas vai grozījumu izdarīšanas reģistrā atteikšana

  (Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  21. Ja, izvērtējot reģistram iesniegtos dokumentus, tajos konstatēti trūkumi, amatpersona Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu.

  (MK 15.01.2019. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

  22. (Svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  23. Lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atteikšanu vai lēmumu par grozījumu izdarīšanas atteikšanu amatpersona pieņem, ja:

  23.1. konstatē, ka reģistram iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dibināšanas prasības vai darbības uzsākšanas kritēriji un konstatētie trūkumi nav novēršami;

  23.2. iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas vai dienestam likti šķēršļi reģistra ziņu pārbaudē;

  23.3. iesniedzējs noteiktajā termiņā nav novērsis lēmumā par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu norādītos trūkumus.

  (Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  V. Izglītības iestādes vai institūcijas svītrošana no reģistra

  24. Amatpersona var pieņemt lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra, ja:

  24.1. izglītības iestādes dibinātājs vai institūcijas atbildīgā persona ir iesniegusi iesniegumu par izglītības iestādes vai institūcijas slēgšanu (likvidāciju) vai par izglītojošas darbības izbeigšanu;

  24.2. dienests ir konstatējis, ka izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas procesā ir sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas, kas bijušas par pamatu izglītības iestādes vai institūcijas iekļaušanai reģistrā;

  24.3. kompetentas kontroles institūcijas atkārtoti konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus izglītības iestādes vai institūcijas darbībā. Par konstatētajiem pārkāpumiem kompetentajai kontroles institūcijai ir pienākums informēt dienestu;

  24.4. ir apliecinājums, ka izglītības iestāde vai institūcija savu darbību, tai skaitā izglītojošu darbību, vairs neveic (piemēram, tiesas spriedums, publiskos reģistros konstatēts, ka izglītības iestādes dibinātājs, izglītības iestāde vai institūcija ir likvidēta, anulētas visas licences);

  24.5. iesniedzējs triju mēnešu laikā pēc dienesta pieprasījuma nav sniedzis dienesta pieprasīto informāciju.

  24.1 Papildus šo noteikumu 24. punktā minētajiem gadījumiem amatpersona var pieņemt lēmumu par koledžas svītrošanu no reģistra, ja:

  24.1 1. gada laikā pēc koledžas reģistrēšanas nav saņemta licence studiju programmas īstenošanai;

  24.1 2. gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākta paredzēto studiju programmu īstenošana;

  24.1 3. ārkārtas akreditācijas rezultātā ir pieņemts lēmums par atteikumu akreditēt koledžu.

  (MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

  25. Ja konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kas var radīt vai ir radījuši ievērojamas nelabvēlīgas sekas, reģistra atbildīgā amatpersona var lemt par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra. Šādā gadījumā nav nepieciešams konstatēt normatīvo aktu pārkāpumu atkārtotību.

  26. Dienests ziņo attiecīgajai pašvaldības būvvaldei par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra.

  VI. Noslēguma jautājumi

  27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumus Nr. 965 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 188. nr.; 2005, 24., 111. nr.; 2009, 98. nr.; 2010, 8. nr.).

  28. Iesniegumus, kas iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, izskata atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

  29. Izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

  30. Šie noteikumi attiecībā uz institūciju reģistrāciju stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī.

  31. Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs ir sistēmas sastāvdaļa un Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā iekļautās ziņas publiski pieejamas ar 2016. gada 1. janvāri.

  (Grozīts ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 372)

  31.1 Šo noteikumu 19.1 un 19.2 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

  (MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 372 redakcijā)

  32. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. augustā.

  Ministru prezidente Laimdota Straujuma

  Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2015.gada 14.jūlija
  noteikumiem Nr.397
  IESNIEGUMS
  izglītības iestādes reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā

  (Pielikums svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2015.gada 14.jūlija
  noteikumiem Nr.397
  Iesniegums par institūcijas reģistrāciju
  Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā

  (Pielikums svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2015.gada 14.jūlija
  noteikumiem Nr.397
  Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

  (Pielikums svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

  4.pielikums
  Ministru kabineta
  2015.gada 14.jūlija
  noteikumiem Nr.397
  Izglītības likumā noteiktas institūcijas reģistrācijas apliecība

  (Pielikums svītrots ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 19)

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.