(1) Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība

 • Dati iegūti: 2023. gada 5. jūnijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.382

  Rīgā 2001.gada 28.augustā (prot. Nr.40 2.§)
  Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 24.punktu

  1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības programmas (turpmāk – programma).

  2. Programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

  3. Noteikumi ir piemērojami valsts budžetā kārtējam gadam attiecīgajām programmām paredzēto finansu līdzekļu ietvaros.

  4. Programmas īstenošanas izmaksas veido:

  4.1. mācību līdzekļu izmaksas, saimnieciskie izdevumi un citi nepieciešamie izdevumi;

  4.2. pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  5. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētos izdevumus sedz no dibinātāja un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

  6. Pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas daļēji sedz no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.

  7. Pedagogiem, kuri īsteno no valsts budžeta līdzekļiem finansētās programmas, darba algu aprēķina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  8. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz nākamā gada 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada 1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

  8.1 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinošā dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:

  8.1 1. informāciju, ko pašvaldības vai izglītības iestādes līdz attiecīgā gada 5. septembrim ir ievadījušas un apstiprinājušas Valsts izglītības informācijas sistēmā, par to pedagogu darba likmju skaitu kārtējā gada 1. septembrī, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi;

  8.1 2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

  8.1 3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

  (MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521)

  8.2 Papildu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, aprēķina līdz trim procentiem no šo noteikumu 8. punktā minētās mērķdotācijas.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

  8.3 Ministrija kārtējā gada septembrī pārskaita pašvaldībām mērķdotācijas avansa maksājumu 75 procentu apmērā no viena mēneša mērķdotācijas, kas apstiprināta gadskārtējā  valsts budžeta likumā par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 521 redakcijā)

  9. Uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

  (Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.587)

  10. Pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei. Komisijā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

  (MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

  10.1 Pašvaldības līdz kārtējā gada 20. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam un līdz nākamā gada 20. janvārim – par periodu no iepriekšējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (pielikums) un iesniedz to ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā (turpmāk – ePārskatu sistēma). Apstiprinot pārskatu ePārskatu sistēmā, pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarotā persona apliecina, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministrija viena mēneša laikā pārbauda un apstiprina pašvaldības iesniegtos un apstiprinātos pārskatus ePārskatu sistēmā.

  (MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521)

  10.2 Ja pašvaldību pārskatos, kas iesniedzami līdz 20. janvārim, norādītais atlikums atbilstoši ailei "Atlikums uz pārskata perioda beigām" pārsniedz viena procenta apmēru no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. decembrim.

  (MK 29.08.2017. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 521; MK 08.06.2021. noteikumiem Nr. 363; grozījums punktā stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

  11. Interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas pārraudzībai komisija var paredzēt vienu izglītības metodiķa darba likmi uz 1000 izglītojamajiem.

  (MK 25.06.2009. noteikumu Nr.587 redakcijā)

  11.1 Pašvaldības līdz 2021. gada 30. septembrim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

  (MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

  11.2 Pašvaldības līdz 2022. gada 20. janvārim sagatavo pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu par periodu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim atbilstoši pašvaldību administratīvajām teritorijām, kādas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, un iesniedz ePārskatu sistēmā, ievērojot šo noteikumu 10.1 punktā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību.

  (MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

  12. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

  Ministru prezidents A.Bērziņš

  Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2001. gada 28. augusta
  noteikumiem Nr. 382

  (Pielikums MK 08.06.2021. noteikumu Nr. 363 redakcijā)

  Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

  Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumi Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"

  Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

  Pārskats par mērķdotācijas pašvaldībām izlietojumu

   
   

  KODI

  Pašvaldības nosaukums 
  Pārskata periods 

  (euro, centi)

  Kods

  Posteņa nosaukums

  62. resora programma
  05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

   

  Interešu izglītības programmu finansējums

  A

  B

  1

  ATL_sakAtlikums uz pārskata perioda sākumu 
  MERK_DOTSaņemts pārskata periodā/mērķdotācija (saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas) 
  PASV_UZ_IZMPašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz Izglītības un zinātnes ministriju (atpakaļ pārskaitītais finansējums) 
  IZD_KOPAIzdevumi kopā (1000 + 2239 + 7270) 
  1000*Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200) 
  1100*Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par: 
  3. kv**3. kvalitātes pakāpi 
  4. kv**4. kvalitātes pakāpi 
  5. kv**5. kvalitātes pakāpi 
  1. kv***1. kvalitātes pakāpi 
  2. kv***2. kvalitātes pakāpi 
  3. kv***3. kvalitātes pakāpi 
  1140*Piemaksas, prēmijas un naudas balvas: 
  1145*Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas 
  1146*Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi) 
  1147*Piemaksa par papildu darbu 
  1148*Prēmijas un naudas balvas 
  1149*Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi) 
  1200*Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
  1210*Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
  1220*Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 
  1221*Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 
  Slimības nauda**** 
  Atlaišanas pabalsti***** 
  2239*Pārējie neklasificētie pakalpojumi 
  7270*Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 
  ATL_beigAtlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT − PASV_UZ_IZM − IZD_KOPA) 
  ATL_faktFaktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām 
  Piezīmes.
  1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa – finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.
  2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.
  3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.
  4. **** Darbnespējas A lapu apmaksa.
  5. ***** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2021. gadam" 3. panta ceturto daļu.

  Paskaidrojums par:

  ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma apraksts

  Summa

    

  ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

  Darījuma apraksts

  Summa

    

  1221. rindā "Atlaišanas pabalsti" iekļautajiem datiem:

  Izglītības iestādes nosaukums

  Summa

    
   
   

  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

  (pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

   

  Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2023.