(1) Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas

 • Dati iegūti: 2024. gada 20. maijs, 08:01
  Ministru kabineta noteikumi Nr.610

  Rīgā 2002.gada 27.decembrī (prot. Nr.60 67.§)
  Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas

  (Noteikumu nosaukums MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

  Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
  38.1 panta pirmo daļu
  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas (turpmāk – iestāde), un iestāžu internātiem.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

  2. Noteikumi neregulē konkrētu profesiju apguves nodrošināšanai nepieciešamās higiēnas prasības iestādēs. To izglītības iestāžu dienesta viesnīcās, kas īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, ievēro normatīvajos aktos par higiēnas prasībām dienesta viesnīcām noteiktās prasības.

  (Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  3. Par noteikumu ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

  4. Noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

  (Grozīts ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.147)

  5. Higiēnas prasību ievērošanu iestādes ēdināšanas blokā kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

  6. Iestādi neapmeklē izglītojamie:

  6.1. vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C;

  6.2. vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C.

  7. Iestāde veicina iespēju izglītojamajiem glabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē, lai netiktu pārsniegts izglītojamā somas piepildījuma svars, kas atbilst maksimālajām pārnēsājamo priekšmetu smaguma normām attiecīgajā vecuma grupā:

  7.1. izglītojamajiem, kas ir jaunāki par 9 gadiem, — 2,5-3,5 kg;

  7.2. 9-11 gadus veciem izglītojamajiem — 3,5-4 kg;

  7.3. 12-13 gadus veciem izglītojamajiem — 4-4,5 kg;

  7.4. 14-15 gadus veciem izglītojamajiem — 4,5-5 kg;

  7.5. 16 gadus veciem un vecākiem izglītojamajiem — 5 kg un vairāk.

  8. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  II. Iestādes ēkas un teritorija

  9. Iestādi izvieto atbilstoši tās darbībai projektētā vai pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā.

  (MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

  10. Iestādes ēkā var atrasties citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība:

  10.1. neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai;

  10.2. netraucē pedagoģisko procesu.

  11. Iestādes teritorijā ir vismaz šādas funkcionālās zonas:

  11.1. iestādes specifikai atbilstoša sporta zona (sporta laukums vai stadions, telpas vai būves sporta inventāra glabāšanai);

  11.2. saimniecības zona (kurināmā un izdedžu novietne, atkritumu konteineru novietne).

  12. Ja iestādē nav iespējas izveidot šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto sporta zonu, iestāde nodrošina, lai izglītojamajiem būtu iespēja apgūt sporta mācību priekšmeta programmu.

  (Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

  13. Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem. Ja teritorijas nepietiekamas platības dēļ sporta zona atrodas tuvāk, to norobežo ar metāla sietu, trokšņu aizsegu, apstādījumiem vai citu estētisku aizsegu, kas aizsargā no trokšņiem un garantē izglītojamo drošību pārējā teritorijā.

  14. Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu.

  (Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765)

  15. Saimniecības zonā ierīko blīva seguma laukumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, lai tiem nevarētu piekļūt kaitēkļi un grauzēji, kā arī lai nepieļautu pārtikas, iekārtu, teritorijas, dzeramā ūdens un vides piesārņošanu.

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

  16. (Svītrots ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765)

  17. Iestādes teritorija tiek uzkopta, lai nepieļautu infekcijas slimību perēkļa rašanos.

  18. Iestādēs un to teritorijā nodrošina būvniecības normatīvajos aktos noteiktās vides pieejamības prasības.

  III. Iestādes telpas un to iekārtojums

  19. Atbilstoši izglītības programmai, ko īsteno iestādē, ir šādas telpu grupas:

  19.1. administrācijas un darbinieku (skolotāju, pasniedzēju, meistaru) telpas;

  19.2. mācību telpas (klases, kabineti, auditorijas, laboratorijas);

  19.3. telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai (darbnīcas);

  19.4. bibliotēka ar lasītavu;

  19.5. rekreācijas un atpūtas telpas vai vietas;

  19.6. aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām;

  19.7. sporta zāle;

  19.8. tualetes (zēnu, meiteņu un darbinieku);

  19.9. garderobe vai vieta virsdrēbju novietošanai;

  19.10. saimniecības telpas;

  19.11. iestādes veselības punkts;

  19.12. ēdināšanas bloks (ēdamtelpa ar virtuvi un palīgtelpām);

  19.13. universāla zāle (vai telpa) ar palīgtelpām, ja iestādē nav šo noteikumu 19.6. un 19.7.apakšpunktā minēto telpu grupu.

  (Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr. 384; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 469; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  20. Ja iestādes darbībai paredzētajā ēkā nevar izvietot šo noteikumu 19.4., 19.6., 19.7., 19.11., 19.12. un 19.13. apakšpunktā minētās telpu grupas, tad iestāde nodrošina, lai izglītojamiem būtu pieejami attiecīgie pakalpojumi.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr. 469 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  21. Mācību telpas (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai) aizliegts iekārtot zemāk par puspagraba (cokola) stāvu.

  22. Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 3.punktu)

  23. Mācību telpā soli ir izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli izglītojamiem būtu viegli saskatāmi un salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.

  (MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

  23.1 Izmantojot interaktīvo tāfeli, nodrošina tās projektora novietojumu tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

  24. Minimālā platība viena izglītojamā vietai:

  24.1. mācību telpā — 2 m2;

  24.2. telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszinību laboratorijas vai praktiskos darbus, – 2,4 m2;

  24.3. mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā – 3 m2;

  24.4. sporta zālē — 8 m2;

  24.5. datorklasē – 3 m2.

  (Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 469; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  25. Telpas, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszinību laboratorijas vai praktiskos darbus, mājturības, dizaina un tehnoloģijas kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievēro mācību specifiku un darba drošības prasības.

  (MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

  26. Telpu apdarei un aprīkojumam izmanto viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus.

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

  27. Pie sporta zāles ir ģērbtuves, dušas telpas un tualetes atsevišķi zēniem un meitenēm:

  27.1. nodarbībā iesaistītās izglītojamo grupas vienam izglītojamajam paredzētā minimālā platība ģērbtuvē ir 1 m2;

  27.2. vienai nodarbībā iesaistīto izglītojamo grupai paredzētais dušu skaits – viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīko gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas;

  27.3. klozetpodus un izlietnes ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskas būves" noteiktajām prasībām.

  (Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  28. Tualeti iestādē ierīko atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskas būves" noteiktajām prasībām.

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  29. Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes vai cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas vai susināšanas ierīce vai līdzeklis.

  (MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

  IV. Datorklase

  (Nodaļa svītrota ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  30. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  31. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  32. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  33. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  34. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  35. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  V. Ūdensapgāde un kanalizācija

  36. Dzeramais ūdens iestādē atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.

  37. Iestādes ēkā ir aukstā un karstā ūdens apgāde, kanalizācijas sistēma.

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

  VI. Apkure un ventilācija

  38. Pieļaujamā minimālā gaisa temperatūra iestādes telpā noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.

  39. Mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju ierīko mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē un dušas telpā ierīko mehānisko vilkmes ventilāciju. Mehāniskās pieplūdes ventilāciju ierīko tā, lai tualetē un dušas telpā nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu. Telpu, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina. Mācību telpu pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

  40. Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, papildus šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām ierīko velkmes skapi. Telpās, kur nav velkmes skapja, aizliegts veikt laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām.

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

  VII. Apgaismojums

  41. Mācību telpās dabisko apgaismojumu nodrošina logi.

  (Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  42. Mācību telpā nodrošina mākslīgo apgaismojumu. Mākslīgā apgaismojuma minimālais līmenis noteikts šo noteikumu 3.pielikumā.

  43. Telpā, kurā nav dabiskā apgaismojuma, var ierīkot noliktavu, tehniskā personāla palīgtelpu, tualeti, dušas telpu vai garderobi.

  44. Apgaismes armatūru ierīko tā, lai nodrošinātu gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, kā arī tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās.

  45. Mācību telpā, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tos aprīko ar saules aizsargierīcēm (piemēram, aizkariem, žalūzijām). Laikā, kad aizsargierīces nav nepieciešams izmantot, tās nedrīkst aizklāt loga stikloto daļu.

  (Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

  VIII. Telpu uzkopšana

  46. Katra iestādes telpa (arī šo telpu iekārta) tiek uzturēta tīra un darba kārtībā. Lai nodrošinātu telpu tīrību un kārtību, iestādē izstrādā telpu uzkopšanas plānu.

  47. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi dienā, izņemot šādas telpas:

  47.1. dušas telpu uzkopj divreiz dienā;

  47.2. ēdamzāli uzkopj pēc katras ēdienreizes;

  47.3. mācību telpu uzkopj pēc katras mācību maiņas pēdējās stundas;

  47.4. garderobi uzkopj pēc katras mācību maiņas sākuma;

  47.5. tualeti uzkopj pēc katra starpbrīža, izmantojot atbilstošus dezinfekcijas līdzekļus.

  48. Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, un to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai.

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

  49. Dezinfekcijas līdzekļus un inventāru, kas paredzēts telpu uzkopšanai, uzglabā īpaši tam paredzētā vietā. Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā)

  49.1 Ēku būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbus aizliegts veikt izglītojamo klātbūtnē, un minētie darbi nedrīkst ietekmēt izglītojamo drošību un veselību.

  (MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

  IX. Ēdināšanas bloks

  50. Ēdināšanas blokā tiek ievērotas pārtikas aprites uzņēmumam noteiktās higiēnas prasības.

  51. Ēdināšanas bloka vadītājs, saskaņojot ar iestādes ārstniecības personu (ja tāda ir) vai ar iestādes vadītāju vai viņa pilnvarotu personu, izstrādā ēdienkarti vienai līdz divām nedēļām. Ēdināšanu organizē saskaņā ar ēdienkarti atbilstoši veselīga uztura principiem.

  (Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

  51.1 Izglītības iestādē izglītojamo ēdināšanu nodrošina atbilstoši pārtikas aprites normatīvajiem aktiem un normatīvajiem aktiem par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr.469 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2.punktu)

  52. Izglītojamo ēdināšanai izmanto pārtikas produktus, ievērojot to derīguma termiņu, uzglabāšanas režīmu un pagatavošanas noteikumus.

  (Grozīts ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384)

  53. Trauki, galda piederumi un virtuves inventārs atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām, kas noteiktas materiāliem un priekšmetiem, kuri nonāk saskarē ar pārtiku. Aizliegts lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai. Trauku, galda piederumu, virtuves trauku un inventāra mazgāšanai izmanto atbilstošus mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot to lietošanas instrukciju.

  (MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

  54. Pirms ēdiena sadales izglītojamajiem ēdināšanas bloka vadītājs vai viņa pilnvarota persona paņem pagatavoto ēdienu paraugus. Ēdienu paraugus marķē, norādot parauga ņemšanas laiku (stundu, minūti). Paraugus uzglabā ledusskapī 24 stundas 2-6 °C temperatūrā. Pēc 24 stundām ēdienu paraugus iznīcina.

  55. Gatavā produkcija tiek ražota, uzglabāta un realizēta saskaņā ar ēdināšanas tehnoloģisko dokumentāciju. Izglītojamajiem pagatavotais ēdiens nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai nākamajā dienā.

  56. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

  57. Ēdināšanas bloka darbinieki darba procesā ievēro personīgo higiēnu, izmanto un maina darba apģērbu atbilstoši veicamā darba specifikai. Darba apģērbu uzglabā atsevišķi no personīgā apģērba.

  58. Darbinieks ēdienu sadala tikai šim nolūkam paredzētā darba apģērbā.

  59. Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu. Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi.

  (MK 10.09.2013. noteikumu Nr.765 redakcijā)

  60. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

  61. Ēdināšanas blokā drīkst strādāt darbinieki, kas ir apmācīti higiēnas jautājumos.

  62. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

  63. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

  64. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

  X. Iestādes internātu iekārtošana

  65. Iestādes internātā nepieciešamas šādas telpas:

  65.1. guļamtelpas;

  65.2. sadzīves telpas (piemēram, virtuve, veļas mazgāšanas un gludināšanas telpa);

  65.3. dušas telpas un tualetes;

  65.4. mācību telpa, kas paredzēta iestādē uzdotās mācību vielas apguvei un mājas darbu pildīšanai;

  65.5. atpūtas un rotaļu telpas vai vietas.

  (Grozīts ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  66. Ja iestādes internātā nevar izvietot šo noteikumu 65.2. un 65.4. apakšpunktā minētās telpas, iestāde nodrošina, lai izglītojamie attiecīgās darbības varētu veikt citur.

  (MK 08.07.2003. noteikumu Nr. 384 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  67. Guļamtelpā izvieto gultas, kā arī nodrošina iespēju glabāt virsdrēbes, veļu, personīgos higiēnas līdzekļus un citas personīgās lietas.

  (MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

  68. Zēniem un meitenēm iekārto atsevišķas guļamtelpas. Vienam izglītojamajam nepieciešama vismaz 4 m2 liela platība.

  69. Internātā iekārto vismaz vienu tualeti sešām meitenēm un vismaz vienu tualeti sešiem zēniem. Tualetē ierīko vienu roku mazgātni ar aukstā un karstā ūdens padevi un vienu dušas ierīci. Ja internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem, tualetes iekārto atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 "Publiskas būves" noteiktajām prasībām.

  (Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469)

  XI. Noslēguma jautājumi

  70. Noteikumu 22.punktā noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.

  (MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

  71. (Svītrots ar MK 08.07.2003. noteikumiem Nr.384.)

  72. Šo noteikumu 18. punktā noteiktās prasības, 39. punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetes un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr. 469 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  73. Šo noteikumu 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. Šo noteikumu 11., 13., 14., 19. (izņemot šo noteikumu 12. un 20. punktā paredzētos gadījumus), 23., 44. un 65. punktā minētās prasības, kā arī 68. punktā minētās prasības attiecībā uz telpu platību ir obligātas no 2020. gada 1. septembra.

  (MK 11.08.2015. noteikumu Nr. 469 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  73.1 Šo noteikumu 24. punktā, kā arī 27.1. un 27.2. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz dušas ierīču skaitu un 27.3. apakšpunktā minētās prasības ir obligātas no 2023. gada 1. septembra.

  (MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

  74. Noteikumu 53.punktā minētais aizliegums lietot alumīnija galda piederumus un alumīnija traukus ēdiena pagatavošanai ir jāievēro, iegādājoties iestādei jaunus galda piederumus un traukus.

  (MK 08.07.2003. noteikumu Nr.384 redakcijā)

  75. Iestāde var nepiemērot šo noteikumu 11. un 19. punktu (izņemot 19.2. un 19.8. apakšpunktā minētās prasības), ja mācību procesa nodrošināšanai iestāde vai tās daļa uz pārbūves vai atjaunošanas laiku tiek iekārtota pielāgotās telpās. Iestāde uz pārbūves vai atjaunošanas laiku var nepiemērot arī šo noteikumu 18. punktu, ja iestādē nav izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem nepieciešams nodrošināt vides pieejamību, un šo noteikumu 28. punktu attiecībā uz klozetpodu un izlietņu skaitu, ja sanitāro ierīču skaits ir pietiekams, lai izglītojamie ievērotu higiēnas prasības. Pirms iestāde sāk organizēt mācību procesu pielāgotajās telpās, tā saņem Veselības inspekcijas novērtējumu par higiēnas prasību ievērošanu iestādes pārbūves vai atjaunošanas laikā.

  (MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

  76. Ja izglītības iestādes pārbūve vai atjaunošana ilgst vairāk nekā divus gadus un mācības izglītības iestādē nav iespējams atjaunot, Veselības inspekcija reizi mācību gadā veic atkārtotu pārbaudi un novērtē pielāgoto telpu atbilstību higiēnas prasībām.

  (MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 322 redakcijā)

  Ministru prezidents E.Repše

  Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders
  1.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610
  Iestādes mēbeļu augstuma atbilstība izglītojamā augumam

  (Pielikums svītrots no 01.01.2020. ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.469, sk. grozījumu 3.punktu)

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610
  Minimālā gaisa temperatūra iestādes telpās

  (Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.765)

  Nr.p.k.

  Telpas nosaukums

  Gaisa temperatūra (°C)

  1.

  Mācību telpa

  18

  2.

  Aktu zāle

  18

  3.

  Sporta zāle vai sporta zālei pielāgojama aktu zāle

  16

  4.

  Dušas telpa

  20

  5.

  Tualete

  18

  6.

  Garderobe

  18

  7.

  Internāta guļamtelpa

  18

  8.

  Internāta sadzīves telpa

  18

  Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders
  3.pielikums
  Ministru kabineta
  2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610
  Minimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis iestādes telpās

  (Pielikums grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr. 469; MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 322)

  Nr. p.k.

  Telpa vai teritorija

  Apgaismojamā virsma, uz kuras tiek normēts apgaismojums

  Mākslīgā apgaismojuma līmenis (lx)

  1.

  Iestādes teritorija

  zeme

  20

  2.

  Mācību telpa

  galda virsma

  300

  tāfeles vidus (vertikāli), izņemot interaktīvās tāfeles

  500

  3.

  Rasēšanas un zīmēšanas kabinets

  tāfeles vidus (vertikāli), izņemot interaktīvās tāfeles

  500

  4.

  Aktu zāle

  grīda

  200

  5.

  Sporta zāle vai sporta zālei pielāgojama aktu zāle

  grīda

  300

  6.

  Garderobe

  grīda

  150

  7.

  Tualete un dušas telpa

  grīda

  150

  8.

  Internāta guļamtelpa

  grīda

  150

  9.

  Internāta sadzīves telpa

  darba galda virsma

  300

  10.

  Internāta mācību telpa

  galda virsma

  300

  Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās Ā.Auders

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.