(1) Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:01
  Tiesību akts ir zaudējis spēku.

  Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumus Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi".
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 371

  Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 38. §)
  Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
  pakalpojumu likuma 14. panta otro daļu

  1. Noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.

  2. Pasažierus, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, iedala šādās kategorijās (sociālais statuss):

  2.1. bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi (turpmāk – pirmsskolas vecuma bērni);

  2.2. personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

  2.3. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

  2.4. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

  2.5. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamie;

  2.6. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie;

  2.7. daudzbērnu ģimenes locekļi, kas izmanto valsts īstenoto atbalsta programmu "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"".

  3. Pārvadātāja zaudējumus, kas radušies, pārvadājot šo noteikumu 2. punktā minēto kategoriju pasažierus, kompensē sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  4. Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

  5. Personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā.

  6. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

  7. Politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

  8. Daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. Šo noteikumu 8.2 un 8.3 punktā minētās personas, iegādājoties abonementa biļeti, personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" var uzrādīt skolēna vai studenta apliecību.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

  8.1 (Zaudējis spēku ar 10.07.2018.; sk. 20 punktu)

  8.2 Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

  8.3 Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu vai studenta apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

  8.4 Daudzbērnu ģimenes locekļiem 4. maijā, 11. un 18. novembrī šo noteikumu 8., 8.2 un 8.3 punktā minētais braukšanas maksas atvieglojums attiecībā uz brauciena biļetes pilnu cenu tiek noteikts 100 % apmērā.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

  9. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

  10. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

  11. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase), ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutos.

  12. Šo noteikumu 8. punktā minētās kategorijas pasažieri par braucienu maksā attiecīgi 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 60 % apmērā no abonementa biļetes cenas.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

  12.1 Šo noteikumu 8.2 un 8.3 punktā minētās kategorijas pasažieri par braucienu maksā 10 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas.

  (MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 524 redakcijā)

  13. Šo noteikumu 9. un 10. punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta.

  14. Šo noteikumu 11. punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību.

  15. Satiksmes ministrija (Autotransporta direkcija) līdz 2019. gada 31. decembrim nosaka šo noteikumu 2. punktā minēto kategoriju pasažieru elektroniskās identifikācijas risinājumu un identifikācijas līdzekli reģionālās nozīmes maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos. Attiecīgais risinājums tiek ieviests līdz 2021. gada 1. janvārim.

  16. Līdz 2020. gada 31. decembrim šo noteikumu 2. punktā minēto kategoriju pasažieru identifikāciju un uzskaiti veic, izmantojot personas attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu un pārvadātāja ieviestu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīci vai iekārtu, kas nodrošina attiecīgas biļetes izdruku.

  17. Republikas pilsētu pašvaldības, kas pilsētas nozīmes maršrutos nenodrošina tādu pasažieru braucienu elektronisku uzskaiti, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, attiecīgo sistēmu ievieš līdz 2020. gada 31. decembrim.

  18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 31. marta noteikumus Nr. 153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 77. nr.; 2016, 9., 123. nr.).

  19. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

  20. Šo noteikumu 8.1 punkts ir spēkā no 2018. gada 5. jūlija līdz 9. jūlijam.

  (MK 03.07.2018. noteikumu Nr. 388 redakcijā)

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Satiksmes ministra vietā –
  Ministru prezidenta biedrs,
  ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.