(1) Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi

 • Dati iegūti: 2024. gada 15. jūlijs, 08:00
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 794

  Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 58. §)
  Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi
  Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
  9. panta pirmo daļu, Izglītības likuma
  14. panta 8. un 10. punktu un 27. panta pirmo daļu
  I. Vispārīgie jautājumi

  1. Noteikumi nosaka augstskolu un koledžu akreditācijas un ārkārtas akreditācijas kārtību, kā arī augstskolas un koledžas akreditācijas atcelšanas un anulēšanas kārtību.

  2. Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk – centrs) augstskolu un koledžu akreditācijas nodrošināšanai izstrādā šādus dokumentus:

  2.1. augstskolu un koledžu novērtēšanas metodikas un procedūras, kas atbilst Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;

  2.2. kritērijus šo noteikumu 19. punktā minēto prasību novērtēšanai un publicē tos centra tīmekļvietnē;

  2.3. pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas (turpmāk – vadlīnijas), tai skaitā augstskolu un koledžu iesnieguma veidlapu augstskolas vai koledžas akreditācijai, un publicē tās centra tīmekļvietnē;

  2.4. kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas un publicē tās centra tīmekļvietnē.

  II. Augstskolas un koledžas akreditācijas kārtība

  3. Lai augstskolu vai koledžu akreditētu, augstskola vai koledža iesniedz centrā atbilstoši vadlīnijām sagatavotu iesniegumu.

  4. Iesniegumam pievieno:

  4.1. saskaņā ar vadlīnijām izstrādātu augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojumu;

  4.2. studiju līguma paraugu;

  4.3. dokumentus, kas nosaka studējošo pašpārvaldes statusu un finansēšanas kārtību;

  4.4. papildu informāciju, kas nepieciešama augstskolas vai koledžas novērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un 19. punktā minētajām prasībām.

  5. Iesniegumu augstskola vai koledža iesniedz elektroniskā formā un to paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā minētajiem nosacījumiem. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā. Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

  6. Centrs pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām. Ja augstskola vai koledža nav iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, centrs rakstiski lūdz augstskolu vai koledžu iesniegt trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža iesniedz centrā 30 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

  7. Iesniegumu atstāj bez izskatīšanas, informējot par to iesniedzēju, šādos gadījumos:

  7.1. centra norādītajā termiņā nav veikta samaksa par augstskolas vai koledžas akreditāciju;

  7.2. nav iesniegta visa informācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu;

  7.3. dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

  8. Augstskolu vai koledžu novērtē ekspertu grupa, kuras sastāvā ir septiņi eksperti, tai skaitā viens Latvijas Darba devēju konfederācijas vai augstskolas vai koledžas stratēģiskajai specializācijai atbilstošās nozares ekspertu padomes deleģēts pārstāvis, vai profesionālās nozaru organizācijas deleģēts pārstāvis, ja nav izveidota atbilstoša nozares ekspertu padome, viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts pārstāvis un vismaz divi ārvalstu eksperti. Ekspertus darbam ekspertu grupā atlasa un ekspertu grupas sastāvu apstiprina centrs. Ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām piedalās Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēti novērotāji. Novērotāji darbojas saskaņā ar centra izstrādāto kārtību un izdevumus saistībā ar dalību ekspertu grupā sedz no saviem līdzekļiem.

  9. Par ekspertu grupas vadītāju var būt persona ar starptautisku pieredzi augstākās izglītības iestāžu vērtēšanā. Katram ekspertam ir pieredze vismaz vienā šajā punktā minētajā jomā. Centrs nodrošina, ka kopumā konkrētās grupas ekspertiem ir pieredze šādās jomās:

  9.1. kvalitātes novērtēšanas pieredze augstskolu, koledžu, studiju virzienu un studiju programmu akreditācijas vai studiju programmu licencēšanas procesā;

  9.2. pieredze augstākās izglītības iestādes vadīšanā;

  9.3. zināšanas, kas atbilst augstskolā vai koledžā īstenotajiem studiju virzieniem;

  9.4. pieredze augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu novērtēšanā;

  9.5. pieredze augstskolas zinātniskās darbības vai mākslinieciskās jaunrades darba vērtēšanā;

  9.6. pieredze augstskolas vai koledžas un darba devēju organizāciju sadarbības vērtēšanas jomā;

  9.7. pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības procesu norisēs.

  10. Triju darbdienu laikā pēc ekspertu grupas apstiprināšanas centrs informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var rakstiski izteikt noraidījumu ekspertu grupas locekļiem, norādot katra noraidītā ekspertu grupas locekļa noraidījuma iemeslus. Centrs 10 darbdienu laikā pēc noraidījuma saņemšanas izskata to un, ja noraidījumu atzīst par pamatotu, apstiprina jaunu ekspertu grupas sastāvu.

  11. Centrs organizē ekspertu grupas darbu, tai skaitā ekspertu grupas vizītes augstskolās, koledžās, to filiālēs, piedalās tajās, kā arī nodrošina nepieciešamās informācijas iegūšanu atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

  12. Ekspertu grupa apmeklē augstskolu vai koledžu un tās filiāles (ja tādas ir), izvērtē augstskolu vai koledžu un iesniedz centrā kopīgu atzinumu. Sagatavojot kopīgo atzinumu, ekspertu grupa, ņemot vērā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētos kritērijus, vienojas par šo noteikumu 19. punktā minēto prasību novērtējumu. Ja ekspertu grupas locekļu viedoklis par kādu no šo noteikumu 19. punktā minētajām prasībām atšķiras, atšķirīgo viedokli norāda kopīgajā atzinumā.

  13. Ja ekspertu grupas rīcībā nav pietiekamas informācijas, lai sniegtu vispusīgu un objektīvu kopīgo atzinumu, tā pieprasa augstskolai vai koledžai papildu informāciju.

  14. Ekspertu grupas vizītes gaitā gūtās atziņas un galvenos secinājumus ekspertu grupa apspriež ar attiecīgās augstskolas vai koledžas vadību, kā arī akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvjiem.

  15. Ekspertu grupa mēneša laikā pēc vizītes augstskolā vai koledžā iesniedz centrā atbilstoši vadlīnijām sagatavoto kopīgo atzinumu. Centrs kopīgā atzinuma kopiju 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta attiecīgajai augstskolai vai koledžai.

  16. Augstskola vai koledža 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā kopīgā atzinuma saņemšanas var sniegt komentārus par kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām.

  17. Ekspertu grupa 10 darbdienu laikā pēc augstskolas vai koledžas komentāru saņemšanas par kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām var precizēt kopīgo atzinumu, pamatojoties uz augstskolas vai koledžas komentāriem, un iesniegt centrā precizēto atzinumu. Centrs precizēto atzinumu iesniedz Augstākās izglītības padomei (turpmāk – padome).

  18. Padomes locekļi iepazīstas ar augstskolas vai koledžas iesniegtajiem dokumentiem, kopīgo atzinumu, šo noteikumu 16. punktā minētajiem augstskolas vai koledžas komentāriem par kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā vai koledžā un citu padomes rīcībā esošo informāciju.

  19. Padome augstskolas vai koledžas novērtēšanas procesā novērtē:

  19.1. akadēmiskā personāla un viesprofesoru, asociēto viesprofesoru, viesdocentu, vieslektoru un viesasistentu kvalifikācijas atbilstību Augstskolu likumā noteiktajām prasībām;

  19.2. augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla attīstības politikas un motivēšanas sistēmas atbilstību augstskolas vai koledžas noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;

  19.3. studiju bāzes, informatīvās bāzes (tai skaitā bibliotēkas), materiāltehniskās bāzes un finansiālās bāzes atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem;

  19.4. vai atbilstoši Augstskolu likuma 5. panta 2.1 daļai augstskolas vai koledžas, īstenojot iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, garantē augstskolas vai koledžas nepārtrauktu pilnveidi, attīstību un darbības efektivitāti;

  19.5. studējošo pašpārvaldes autonomijas, finansēšanas un tiesību ievērošanu;

  19.6. vai augstskolu vai koledžu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā uzkrātie dati liecina par augstskolas vai koledžas darbības pilnveidi un attīstību;

  19.7. augstskolas vai koledžas darbības atbilstību augstāko izglītību reglamentējošajos normatīvajos aktos minētajām prasībām;

  19.8. vai augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā pirms lēmuma pieņemšanas kompetento iestāžu konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi ir novērsti šo iestāžu noteiktajā termiņā.

  20. Padome, pamatojoties uz ekspertu grupas kopīgo atzinumu un citu šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju, Augstskolu likumā noteiktajā termiņā pieņem lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu.

  21. Lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju padome pieņem, ja augstskola vai koledža atbilst visām šo noteikumu 19. punktā minētajām prasībām un lēmuma pieņemšanas dienā akreditēta ne mazāk kā puse no studiju virzieniem, kuros augstskola vai koledža īsteno studiju programmas.

  22. Ja augstskola vai koledža neatbilst kādai šo noteikumu 19. un 21. punktā minētajai prasībai, padome var pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu.

  23. Ja padome ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu, augstskola vai koledža var atkārtoti iesniegt iesniegumu ne agrāk kā sešus mēnešus pēc minētā lēmuma pieņemšanas.

  24. Padome 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu nosūta attiecīgo lēmumu augstskolai vai koledžai un lēmuma kopijas – Izglītības un zinātnes ministrijai un centram. Ja padome pieņēmusi lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju, centrs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma kopijas saņemšanas sagatavo un nosūta padomei augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu (pielikums). Padome 10 darbdienu laikā pēc augstskolas vai koledžas akreditācijas lapas saņemšanas nosūta centram padomes priekšsēdētāja parakstītu augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu. Centrs reģistrē akreditācijas lapu un izsniedz to augstskolai vai koledžai. Centrs informāciju par augstskolas vai koledžas akreditāciju un ekspertu kopīgo atzinumu publicē centra tīmekļvietnē.

  25. Padomes lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  26. Padome lemj par izmaiņu izdarīšanu augstskolas vai koledžas akreditācijas lapā, ja ir mainīts augstskolas vai koledžas nosaukums vai juridiskā adrese un augstskola vai koledža ir iesniegusi padomē attiecīgu iesniegumu.

  27. Augstskolas vai koledžas akreditācijas izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi sedz no attiecīgās augstskolas vai koledžas budžeta līdzekļiem.

  III. Augstskolas un koledžas ārkārtas akreditācijas, akreditācijas atcelšanas un akreditācijas anulēšanas kārtība

  28. Ja izglītības un zinātnes ministrs ir izdevis rīkojumu par augstskolas vai koledžas ārkārtas akreditāciju un ārkārtas akreditācijas laiku, attiecīgās augstskolas vai koledžas ārkārtas akreditācija notiek saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā norādīto augstskolas vai koledžas akreditācijas kārtību.

  29. Ārkārtas akreditācijas gadījumā padome pieņem lēmumu atstāt spēkā augstskolas vai koledžas akreditāciju vai lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditācijas atcelšanu.

  30. Ja izglītības un zinātnes ministrs ir izdevis rīkojumu par augstskolas vai koledžas akreditācijas atcelšanu, attiecīgā augstskola vai koledža iesniegumu var iesniegt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc izglītības un zinātnes ministra rīkojuma izdošanas.

  31. Izglītības un zinātnes ministrs rīkojumu par augstskolas vai koledžas akreditācijas anulēšanu izdod, ievērojot Administratīvā procesa likumā noteikto administratīvo aktu izdošanas kārtību.

  32. Ja izglītības un zinātnes ministrs ir izdevis rīkojumu par augstskolas vai koledžas akreditācijas anulēšanu, attiecīgā augstskola vai koledža iesniegumu var iesniegt ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc izglītības un zinātnes ministra rīkojuma izdošanas.

  33. Augstskolas vai koledžas ārkārtas akreditācijas izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu cenrādi sedz no Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

  IV. Noslēguma jautājumi

  34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 146. nr.; 2017, 16., 148. nr.).

  35. Augstskolas vai koledžas akreditācijas iesniegumus un iesniegumus par izmaiņām augstskolas vai koledžas akreditācijas lapā, kas iesniegti līdz 2018. gada 31. decembrim, izskata saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" un izsniedz šo noteikumu pielikumā norādīto augstskolas vai koledžas akreditācijas lapu.

  36. Centrs līdz 2019. gada 1. februārim izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētos dokumentus.

  37. Šo noteikumu 19.6. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

  38. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

  Ministru prezidents Māris Kučinskis

  Izglītības un zinātnes ministra
  pienākumu izpildītājs,
  labklājības ministrs Jānis Reirs
  Pielikums
  Ministru kabineta
  2018. gada 11. decembra
  noteikumiem Nr. 794

  (lielais Latvijas valsts ģerbonis)

  Akreditācijas lapa

  Rīgā

    Nr. _____________________
    (akreditācijas lapas
  reģistrācijas numurs)
   
  (augstskolas vai koledžas nosaukums datīvā)
   
  (augstskolas vai koledžas juridiskā adrese un Izglītības iestāžu reģistra reģistrācijas apliecības numurs)
   
  (augstskolas vai koledžas filiāles un filiāļu juridiskās adreses)

  ir tiesības izsniegt valsts atzītus diplomus par akreditētas studiju programmas apgūšanu pēc augstskolas
  satversmes apstiprināšanas Ministru kabinetā vai Saeimā vai koledžas nolikuma
  apstiprināšanas Ministru kabinetā

  Pamatojums:

  Augstākās izglītības padomes ______. gada _____. ________ lēmums Nr. ___

  Izglītības un zinātnes ministrs 
   (vārds, uzvārds)
  ____. ___. ______  
  (datums)  
  Izglītības un zinātnes ministra
  pienākumu izpildītājs,
  labklājības ministrs Jānis Reirs

Neizdevās atrast? Jautājiet!
Tālrunis: 29696234 E-pasts: jurists@skolutiesibas.lv Skype: kristaps.runts


© SIA "Skolu tiesību atbalsts" 2012. - 2024.